Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

OVS č. 34

erb                                    M e s t o   H o l í č
                              Bratislavská 5, 908 51 Holíč


                         
                                     vyhlasuje podľa  ust.  §  281 až  288  Obchodného zákonníka
                              obchodnú  verejnú  súťaž na uzavretie kúpnych  zmlúv  a nájomnej zmluvy


1) na uzatvorenie  zmluvy o spolupráci na výstavbu radových garáží Ul. Márie Terézie v k.ú. Holíč
    
2) na predaj stavebného pozemku na ul. Bratislavská v k.ú. Holíč

3) na predaj stavebného pozemku na ul. Hviezdoslavova, v k. ú. Holíč


Podrobná špecifikácia ponuky, súťažné podmienky, návrh kúpnej a nájomnej zmluvy  sú uverejnené na webovej stránke: www.holic.sk alebo informácie je možné získať osobne na adrese  Bratislavská   ul. č. 5, Holíč  (hlavná budova  Msú)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Lehota  na predkladanie  súťažných  ponúk  končí  dňa  02.02.2018 o 12.00  hod.  

PhDr. Zdenko  Čambal
primátor mesta


zipgaráže  na ul. M.Terézie
zipstavebný pozemok ul. Bratislavská
zipstavený pozemok na ul.Hviezdoslavova


13