Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

OVS č.32

erb                                    M e s t o   H o l í č
                              Bratislavská 5, 908 51 Holíč


                         
                                     vyhlasuje podľa  ust.  §  281 až  288  Obchodného zákonníka
                              obchodnú  verejnú  súťaž na uzavretie kúpnych  zmlúv  a nájomnej zmluvy

1) na predaj 2 stavebných pozemkov na ul. Márie Terézie, v k.ú. Holíč
    
2) na predaj 2 stavebných pozemkov na ul. Hurbanova,v k. ú. Holíč

3) na predaj  bytu č.33 v bytovom dome súp.č.1473 ul. Pri kaštieli, k.ú. Holíč

4) na predaj stavebného pozemku na ul. Hviezdoslavova, v k. ú. Holíč

5) na predaj stavebného pozemku na ul. Bratislavská , v k. ú. HolíčPodrobná špecifikácia ponuky, súťažné podmienky, návrh kúpnej a nájomnej zmluvy  sú uverejnené na webovej stránke: www.holic.sk alebo informácie je možné získať osobne na adrese  Bratislavská   ul. č. 5, Holíč  (hlavná budova  Msú)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Lehota  na predkladanie  súťažných  ponúk  končí  dňa  03.05.2017 o 12.00  hod.  

PhDr. Zdenko  Čambal
primátor mesta

zip2 stavebné pozemky ul. Hurbanova
zip2 stavebné pozemky ul. Márie Terézie
zippredaj bytu č. 33 Pri kaštieli
zipstavebný pozemok ul. Hiezdoslavova
zipstavebný pozemok ul. Bratislavská
pdfvyhodnotenie
13