Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

OVS č.31

erb                                    M e s t o   H o l í č
                              Bratislavská 5, 908 51 Holíč


                         
                                     vyhlasuje podľa  ust.  §  281 až  288  Obchodného zákonníka
                              obchodnú  verejnú  súťaž na uzavretie kúpnych  zmlúv  a nájomnej zmluvy

1) na predaj 2 stavebných  pozemkov na Ul. Márie Terézie,v k. ú. Holíč
    
2) na predaj 2 stavebných pozemkov na ul. Hurbanova, v k. ú. Holíč

3) na predaj  objektu Špeciálnej základnej školy na ul. Kátovská, v k. ú. Holíč

4) na predaj  stavebného pozemku na ul. Hviezdoslavova, v k. ú. HolíčPodrobná špecifikácia ponuky, súťažné podmienky, návrh kúpnej a nájomnej zmluvy  sú uverejnené na webovej stránke: www.holic.sk alebo informácie je možné získať osobne na adrese  Bratislavská   ul. č. 5, Holíč  (hlavná budova  Msú)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Lehota  na predkladanie  súťažných  ponúk  končí  dňa  06.03.2017 o 12.00  hod.  

PhDr. Zdenko  Čambal
primátor mesta

zippredaj objektu špec. zš. Kátovská
zippredaj 2 stavebných pozemkov na ul. Hurbanova
zippredaj 2 stavebných pozemkov na ul. M.Terézie
zippredaj 2 stavebných pozemkov na ul. Hviezdoslavova
pdfvyhodnotenie13