Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

OVS č.29

erb                                    M e s t o   H o l í č
                              Bratislavská 5, 908 51 Holíč


                         
                                     vyhlasuje podľa  ust.  §  281 až  288  Obchodného zákonníka
                              obchodnú  verejnú  súťaž na uzavretie kúpnych  zmlúv  a nájomnej zmluvy


1) na predaj 12 stavebných pozemkov na Ul. Márie Terézie, v k. ú. Holíč
    
2) na predaj 2 stavebných pozemkov na ul.Hurbanova, v k. ú.Holíč

3) na predaj objektu Špeciálnej základnej školy na ul. Kátovská, v k. ú.Holíč

4) na predaj  stavebného pozemku na ul. Hviezdoslavova, v k. ú. Holíč

5) na prenájom nebytového priestoru na Ul. Márie Terézie, v k. ú. HolíčPodrobná špecifikácia ponuky, súťažné podmienky, návrh kúpnej a nájomnej zmluvy  sú uverejnené na webovej stránke: www.holic.sk alebo informácie je možné získať osobne na adrese  Bratislavská   ul. č. 5, Holíč  (hlavná budova  Msú)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Lehota  na predkladanie  súťažných  ponúk  končí  dňa    18.07.2016 o 12.00  hod.

PhDr. Zdenko  Čambal
primátor mesta

zip hviezdoslavova.zip
zip katovska.zip
zip Neb_priestory_MT.zip
zip Hurbanova.zip
zip st. pozemky M.T.zip
pdf vyhodnotenie

13