Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

OVS č.28

erb                                    M e s t o   H o l í č
                              Bratislavská 5, 908 51 Holíč


                         
                                     vyhlasuje podľa  ust.  §  281 až  288  Obchodného zákonníka
                              obchodnú  verejnú  súťaž na uzavretie kúpnych  zmlúv  a nájomnej zmluvy


1) na predaj stavebného pozemku na Ul.Márie Terézie,v k.ú.Holíč
    
2) na predaj stavebných pozemkov na ul.Hurbanova,v k.ú.Holíč

3) na predaj objektu Špeciálnej základnej školy na ul. Kátovská,v k.ú.Holíč

4) na predaj stavebného pozemku na ul. Hviezdoslavova,v k.ú. Holíč

5) na prenájom nebytového priestoru na Ul. Márie Terézie, v k.ú. Holíč

6) na uzatvorenie Zmluvy o spolupráci na výstavbu garáží ul. Kollárova k.ú. Holíč

Podrobná špecifikácia ponuky, súťažné podmienky, návrh kúpnej a nájomnej zmluvy  sú uverejnené na webovej stránke: www.holic.sk alebo informácie je možné získať osobne na adrese  Bratislavská   ul. č. 5, Holíč  (hlavná budova  Msú)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Lehota  na predkladanie  súťažných  ponúk  končí  dňa    06.11. 2015 o 12.00 hod.

PhDr. Zdenko  Čambal
primátor mesta

rarHviezdoslavova.rar
rarKátovska.rar
rarpozemok_MT.rar
rarprenajom_MT.rar
rarHurbanova.rar
rarKollarova.rar
pdfVyhodnotenie13