Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

OVS č.27

erb                                    M e s t o   H o l í č
                              Bratislavská 5, 908 51 Holíč


                         
                                     vyhlasuje podľa  ust.  §  281 až  288  Obchodného zákonníka
                              obchodnú  verejnú  súťaž na uzavretie kúpnych  zmlúv  a nájomnej zmluvy


1) na predaj stavebných pozemkov na ul. Márie Terézie, v k.ú. Holíč
    
2) na predaj stavebných pozemkov na ul. Hurbanova, v k.ú. Holíč

3) na predaj pozemku v lokalite letisko , v k.ú.Holíč

4) na predaj stavebného pozemku na ul. Hviezdoslavova, v k.ú.Holíč

5) na predaj objektu Špeciálnej základnej školy na ul. Kátovská, v k.ú. Holíč

6) na prenájom nebytového priestoru na Ul. Márie Terézie, v k.ú. Holíč

Podrobná špecifikácia ponuky, súťažné podmienky, návrh kúpnej a nájomnej zmluvy  sú uverejnené na webovej stránke: www.holic.sk alebo informácie je možné získať osobne na adrese  Bratislavská   ul. č. 5, Holíč  (hlavná budova  Msú)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Lehota  na predkladanie  súťažných  ponúk  končí  dňa    04.08.2015 o 12.00  hod.

PhDr. Zdenko  Čambal
primátor mesta


rarKatovska.rar
rarLetisko.rar
rarHurbanova.rar
rarM.Terezie_najom.rar
rarHviezdoslavova.rar
rarM.Terezie pozemky .rar
pdfVyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže č.27 (OVZ č.27) v Meste Holíč k.ú.Holíč.

13