Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

OVS č.25

erb                                    M e s t o   H o l í č
                              Bratislavská 5, 908 51 Holíč


                         
                                     vyhlasuje podľa  ust.  §  281 až  288  Obchodného zákonníka
                              obchodnú  verejnú  súťaž na uzavretie kúpnych  zmlúv  a nájomnej zmluvy1) na  predaj stavebných pozemkov na Ul. Márie  Terézie, v  k.ú. Holíč
    
2) na  predaj stavebných pozemkov na ul. Hurbanova, v k.ú. Holíč

3) na  predaj pozemkov v lokalite letisko , v k.ú. Holíč

4) na  predaj stavebného pozemku na ul. Hviezdoslavova, v k.ú. Holíč

5) na  predaj objektu Špeciálnej základnej školy na ul. Kátovská, v k.ú. Holíč

6) na  predaj dvojizbového bytu na ul. Kukučínova ,v k.ú. Holíč

7) na  prenájom nebytového priestoru na Ul. Márie Terézie, v k.ú. Holíč


Podrobná špecifikácia ponuky, súťažné podmienky, návrh kúpnej a nájomnej zmluvy  sú uverejnené na webovej stránke: www.holic.sk alebo informácie je možné získať osobne na adrese  Bratislavská   ul. č. 5, Holíč  (hlavná budova  Msú)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Lehota  na predkladanie  súťažných  ponúk  končí  dňa    18.03. 2015 o 12.00  hod.

PhDr. Zdenko  Čambal
primátor mesta


rarKatovska.rar
rarHurbanova.rar
rarLetisko.rar
rarPozemky M.Terezie.rar 
rarNájom M.Terezie.rar
rarHviezdoslavova.rar
rarKukucinova.rar
pdfVyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže č.25 (OVS č.25) V Meste Hoíč k. ú. Holíč
13