Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

OVS č.24

Erb mesto HOLIC                                        M e s t o H o l í č
                                 Bratislavská 5, 908 51 Holíč       vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka
obchodnú verejnú súťaž na uzavretie kúpnych zmlúv a nájomnej zmluvy
1) na predaj stavebného pozemku na Ul. Márie Terézie, v  k.ú. Holíč

2) na predaj stavebného pozemku na ul. Hviezdoslavova, v k.ú. Holíč

3) na predaj objektu Špeciálnej základnej školy na ul. Kátovská, v  k.ú. Holíč

4) na predaj stavebných pozemkov na ul. Hurbanova, v  k.ú. Holíč

5) na predaj pozemkov v lokalite letisko , v  k.ú. Holíč

6) na prenájom nebytového priestoru na Ul. Márie Terézie, v  k.ú. Holíč

Podrobná špecifikácia ponuky, súťažné podmienky, návrh kúpnej a nájomnej zmluvy sú uverejnené na webovej stránke: www.holic.sk alebo informácie je možné získať osobne na adrese Bratislavská ul. č. 5, Holíč (hlavná budova Msú)

Lehota na predkladanie súťažných ponúk končí dňa 27. 10. 2014 o 12.00 hod.PhDr. Zdenko Čambal
primátor mesta


pdfOVS24_vyhodnotenie.pdf
rarHurbanova.rar
rarHviezdoslavova.rar
rarKatovska.rar
rarLetisko.rar
rarM.Terezia.rar
rarM.Terezia_najom.rar 

13