Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

OVS č.23

Erb farba                                        
                                          M e s t o H o l í č
                                  Bratislavská 5, 908 51 Holíč

               vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka
     obchodnú verejnú súťaž na uzavretie kúpnych zmlúv a nájomnej zmluvy


1) na predaj stavebného pozemku na Ul. Márie Terézie, v  k.ú. Holíč

2) na predaj stavebného pozemku na ul. Hviezdoslavova, v k.ú. Holíč

3) na predaj pozemku na Letisku, v k.ú. Holíč

4) na predaj objektu Špeciálnej základnej školy na ul. Kátovská, v  k.ú. Holíč

5) na predaj stavebných pozemkov na ul. Hurbanova, v  k.ú. Holíč

6) na predaj býv. areálu MŠ ul. Hollého , v  k.ú. Holíč

7) na prenájom nebytového priestoru na Ul. Márie Terézie, v k.ú. Holíč


Podrobná špecifikácia ponuky, súťažné podmienky, návrh kúpnej a nájomnej zmluvy sú uverejnené na webovej stránke: www.holic.sk alebo informácie je možné získať osobne na adrese Bratislavská ul.č.5, Holíč (hlavná budova )

Lehota na predkladanie súťažných ponúk končí dňa 02.09.2014 o 12.00 hod.PhDr. Zdenko Čambal

primátor mesta
 


pdfOVS_23_vyhodnotenie.pdf
rarHolleho.rar
rarHurbanova.rar
rarHviezdoslavova.rar
rarKatovska.rar
rarLetisko.rar
rarM.terezie_najom.rar
rarM.Terezie_staveb_pozemok.rar
13