Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

OVS č.22

Erb farba                                                 M e s t o  H o l í č
                                         Bratislavská 5, 908 51 Holíč

               vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka
        obchodnú verejnú súťaž na uzavretie kúpnych zmlúv a nájomnej zmluvy
1) na predaj stavebného pozemku na Ul. Márie Terézie, v  k.ú. Holíč

2) na predaj stavebného pozemku na ul. Hviezdoslavova, v k.ú. Holíč

3) na predaj pozemkov na Letisku, v k.ú. Holíč

4) na predaj objektu Špeciálnej základnej školy na ul. Kátovská, v  k.ú. Holíč

5) na predaj stavebných pozemkov na ul. Hurbanova, v  k.ú. Holíč

6) na predaj 2 izbového bytu na ul. Kukučínova, v  k.ú. Holíč

7) na prenájom nebytového priestoru na Ul. Márie Terézie, v k.ú. Holíč


Podrobná špecifikácia ponuky, súťažné podmienky, návrh kúpnej a nájomnej zmluvy sú uverejnené na webovej stránke: www.holic.sk alebo informácie je možné získať osobne na adrese Bratislavská ul.č.5, Holíč (hlavná budova )


Lehota na predkladanie súťažných ponúk končí dňa 07.07.2014 o 12.00 hod.

PhDr. Zdenko Čambal

primátor mesta

pdfVyhodnotenie.pdf

rarHURBANOVA.rar

rarHVIEZDOSLAVOVA.rar

rarKATOVSKA.rar

rarKUKUCINOVA.rar

rarLETISKO.rar

rarM.TEREZIE-NAJOM.rar

rarM.TEREZIE.rar
13