Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

OVS č.21

Erb farba                                             M e s t o   H o l í č
                                     Bratislavská 5, 908 51 Holíč

           vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka
obchodnú verejnú súťaž na uzavretie kúpnych zmlúv a nájomnej zmluvy1) na predaj stavebných pozemkov na Ul. Márie Terézie, v  k.ú. Holíč

2) na predaj stavebného pozemku na ul. Hviezdoslavova, v k.ú. Holíč

3)na predaj objektu bývalej Materskej školy na ul. Hollého, v  k.ú. Holíč

4) na predaj objektu bývalej Špeciálnej školy na ul. Kátovská, v  k.ú. Holíč

5) na predaj stavebných pozemkov na ul. Hurbanova, v  k.ú. Holíč

6) na predaj pozemkov v lokalite Letisko , v  k.ú. Holíč

7) na predaj 2 izbového bytu na ul. Kukučínova , v k.ú. Holíč

8) na prenájom nebytového priestoru na Ul. Márie Terézie, v  k.ú. Holíč

Podrobná špecifikácia ponuky, súťažné podmienky, návrh kúpnej a nájomnej zmluvy sú uverejnené na webovej stránke: www.holic.sk alebo informácie je možné získať osobne na adrese Bratislavská ul. č. 5, Holíč (hlavná budova Msú)

Lehota na predkladanie súťažných ponúk končí dňa 09.05.2014 o 12.00 hod.
 PhDr. Zdenko Čambal

primátor mesta

pdfVyhohnotenie.pdf

docxOVS č.21 inzerát 2014.docx

rarHolleho.rar

rarHurbanova.rar

rarHviezdoslavova.rar

rarKatovska.rar

rarKukucinova_-_2_izbovy_byt.rar

rarLetisko.rar

rarM.Terezie.rar

rarM.Terezie_prenajom.rar
13