Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

OVS č.20

Erb farbaM e s t o   H o l í č
Bratislavská 5, 908 51 Holíč

vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka
obchodnú verejnú súťaž na uzavretie kúpnych zmlúv a nájomnej zmluvy

 

 

 

1) na predaj stavebných pozemkov na Ul. Márie Terézie, v  k.ú. Holíč

2) na predaj stavebného pozemku na ul. Hviezdoslavova, v k.ú. Holíč

3) na predaj objektu bývalej Materskej školy na ul. Hollého, v  k.ú. Holíč

4) na predaj objektu Špeciálnej základnej školy na ul. Kátovská, v  k.ú. Holíč

5) na predaj stavebných pozemkov na ul. Hurbanova, v  k.ú. Holíč

6) na predaj pozemkov v lokalite Letisko , v  k.ú. Holíč

7) na predaj 2 izbového bytu na ul. Kukučínova , v k.ú. Holíč

8) na prenájom nebytového priestoru na Ul. Márie Terézie, v  k.ú. Holíč


Podrobná špecifikácia ponuky, súťažné podmienky, návrh kúpnej a nájomnej zmluvy sú uverejnené na webovej stránke: www.holic.sk alebo informácie je možné získať osobne na adrese Bratislavská ul. č. 5, Holíč (hlavná budova Msú)

Lehota na predkladanie súťažných ponúk končí dňa 04.03. 2014 o 12.00 hod.

PhDr. Zdenko Čambal
primátor mesta

docxOVS č.20 inzerát 2.2014.docx
rarHurbanova.rar
rarHviezdoslavova.rar
rarKatovska.rar
rarKukucinova.rar
rarLetisko.rar
rarM.Terezie.rar
rarM.Terezie_prenajom.rar
rarMS_Holleho.rar
pdfOVS č.20 vyhodnotenie
13