Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

OVS č.19

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

k Obchodnej verejnej súťaži na predaj pozemkov v lokalite letisko v k.ú. Holíč


PhDr. Zdenko Čambal

Primátor mesta Kontaktná osoba

26.11.2013

 


I. Vyhlasovateľ: Mesto Holíč

v zastúpení : PhDr. Zdenkom Čambalom , primátorom mesta Holíč

sídlo: Bratislavská 5, 908 51 Holíč

IČO : 309 541

bankové spojenie : VUB, a.s. Senica, pobočka Holíč

číslo účtu : 20028182/0200

 

 

II. Predmetom predaja sú pozemky:

 

2.1 registra C-KN parc. č.12520/33 , zastavané plochy a nádvoria o výmere 600 m2,

registra C-KN parc. č.12520/34, zastavané plochy a nádvoria o výmere 600 m2,

registra C-KN parc. č.12520/35, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3525 m2

 

ktoré vznikli na základe GP č.078/2013 z pozemku E-KN p.č.2941, trvalé trávnaté porasty o výmere 57390 m2 zapísaného na LV č.5906 v k.ú. Holíč. Nehnuteľnosť je vo výlučnom vlastníctve Mesta Holíč.

 

 

III. Súťažné podmienky:

Účastník súťaže

3.1 do konca lehoty na podávanie návrhov zloží na účet vyhlasovateľa č.ú. 20028182/0200 vo VUB, a.s. Senica, pobočka Holíč :

finančnú zábezpeku vo výške 840 eur, t.j. 20% z minimálnej celkovej ceny 4200 eur za pozemok C-KN parc. č.12520/33

finančnú zábezpeku vo výške 840 eur, t.j.20% z minimálnej celkovej ceny 4200 eur za pozemok C-KN parc. č.12520/34

finančnú zábezpeku vo výške 4935 eur , t.j. 20% z minimálnej celkovej ceny 24675 eur za pozemok C-KN parc.č.12520/35

 

Inak nebude súťažný návrh do súťaže zahrnutý, variabilný symbol uviesť číslo parcely.

 

3.2 ponúkne kúpnu cenu minimálne 7 eur/m², čo predstavuje celkom za pozemok C-KN p.č. 12520/33 vo výške 4200 eur, slovom štyritisícdvesto eur za pozemok C-KN p.č. 12520/34 eur vo výške 4200 eur, slovom štyritisícdvesto eur a za pozemok C-KN p.č. 12520/35 vo výške 24675 eur , slovom dvadsaťštyritisícšesťstosedemdesiatpäť eur

 

3.3 predloží doplnený, poprípade zmenený a podpísaný návrh kúpnej zmluvy ( príloha č.1). Zmenami nie je možne meniť ustanovenia určené v súťažných podmienkach. Doplnenie a zmeny treba označiť iným druhom písma alebo farebne.

 

3.4 zaplatí kúpnu cenu najneskôr do 15 dní od podpísania zmluvy zmluvnými stranami , pred podaním zmluvy na vklad do KN; inak má vyhlasovateľ právo odstúpiť od zmluvy , v tomto prípade zábezpeka prepadne v prospech vyhlasovateľa.

 

3.5 stavbu zrealizuje v  súlade s  územným plánom Mesta Holíč - pre potreby letiska - hangáre, letecké servisné stredisko

 

3.6. bude rešpektovať ochranné pásmo určené Leteckým úradom SR

 

3.7. uhradí správny poplatok, spojený s vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

 

 

IV. Ostatné podmienky :

 

4.1 Vybranému účastníkovi súťaže bude výška finančnej zábezpeky započítaná do kúpnej ceny.

 

4.2 V prípade zmarenia súťaže (nezaplatenie kúpnej ceny vybraným účastníkom súťaže podľa podmienok OVS) zložená finančná zábezpeka prepadne v prospech vyhlasovateľa.

 

4.3 Neúspešným účastníkom súťaže bude finančná zábezpeka vrátená najneskôr do 15 dní odo dňa vyhodnotenia OVS. V prípade zrušenia súťaže alebo odmietnutia všetkých predložených návrhov bude finančná zábezpeka vrátená najneskôr do 15 dní odo dňa vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže k predmetom predaja.

 

    1. Súťažný návrh musí byť spracovaný v slovenskom jazyku a musí obsahovať :
  • Vyplnený a podpísaný návrh kúpnej zmluvy – príloha č.1

  • Sprievodný list a zámer využitia – príloha č.2

  • Investičný zámer s pozemkom, kde bude časový a finančný návrh investície príloha č.3

 

 

4.5 Súťažný návrh podľa stanovených súťažných podmienok bude podaný písomne na adresu Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč v zalepenej obálke s uvedením mena a adresy účastníka súťaže a s výrazným označením „OVS predaj pozemku letisko - neotvárať„

 

4.6 Lehota na predkladanie návrhov končí dňa 17.12.2013 o 12.00 hod .

 

4.7 Otváranie obálok a vyhodnotenie súťažných návrhov OVS sa uskutoční dňa 18.12.2013 o 9,00 hod komisiou menovanou primátorom Mesta Holíč pre OVS. Pri otváraní obálok so súťažnými návrhmi môžu byť prítomní aj účastníci OVS, ktorí návrh predložili a preukážu sa dokladom totožnosti. Pri otváraní obálok bude zverejnené meno záujemcu a ponúknutá cena.

 

4.8 Výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznámený účastníkom písomnou správou odoslanou najneskôr do 15 dní odo dňa vyhodnotenia OVS.

 

4.9 Predložené návrhy možno meniť a dopĺňať len v stanovenej lehote na predkladanie návrhov.

 

4.10 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo zrušiť súťaž.

 

4.11 Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom súťaže náklady spojené s ich účasťou v tejto OVS.

4.12 Víťazná ponuka bude  daná  na schválenie  zmluvného prevodu Mestskému zastupiteľstvu v Holíči   na jeho najbližšom zasadnutí .

 

4.13 Bližšie informácie o predmete predaja poskytne oddelenie právne a správy majetku Mesta Holíč, Bratislavská ul. 5, Holíč alebo na elektronickej pošte Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. prípadne tel. 034/3210533, 034/3210511. Obhliadku predmetu predaja je možne dohodnúť na uvedených tel. číslach alebo elektronickou poštou ( e-mailom).

 

V. Kritériá pre posudzovanie súťažných návrhov:

 

5.1 Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena

a investičný zámer.

 

5.2 V prípade, že bude viac rovnakých ponúk, bude rozhodovať o novom nadobúdateľovi nehnuteľnosti žreb.

 

 

Prílohy k  súťažným podmienkam OVS :

 

  • návrh kúpnej zmluvy – príloha č.1

  •  sprievodný list a zámer využitia – príloha č.2
  • investičný zámer s pozemkom, kde bude časový a finančný návrh investície príloha č.3

 Kúpna zmluva č.1 OVS  č.19 Letisko

 Kúpna zmluva č.2 Letisko OVS č.17 

 Kúpna zmluva č.3 OVS č.17 Letisko 

 OVS č.19 súť.podm. Letisko 

 SL OVS -Letisko

pdfOVS19_vyhodnotenie.pdf

13