Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

OVS č.18

Erb_farbaM e s t o  H o l í č

Bratislavská 5, 908 51 Holíč

 

 vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonník

obchodnú verejnú súťaž na uzavretie kúpnej zmluvy a nájomnej zmluvy

 

 

1) na predaj stavebných pozemkov na Ul. Márie Terézie, v k.ú. Holíč

 

2) na predaj stavebného pozemku na ul. Hviezdoslavova, v. k.ú. Holíč

 3) na predaj 2 izbového bytu na ul. Kukučínova , v. k.ú. Holíč

4) na predaj objektu bývalej Materskej školy na ul. Hollého, v k.ú. Holíč

5) na predaj objektu Špeciálnej základnej školy na ul. Kátovská, v k.ú. Holíč

6) na predaj stavebných pozemkov na ul. Hurbanova, v k.ú. Holíč

7) na prenájom nebytového priestoru na Ul. Márie Terézie, v k.ú. Holíč

 

Podrobná špecifikácia ponuky, súťažné podmienky, návrh kúpnej a nájomnej zmluvy sú uverejnené na webovej stránke: www.holic.sk alebo informácie je možné získať osobne na adrese Bratislavská ul. 5, Holíč (hlavná budova )

 

 

Lehota na predkladanie súťažných ponúk končí dňa 02.12. 2013 o 12.00 hod.

PhDr. Zdenko Čambal

primátor mesta

OVS č. 18.doc

 Hollého.rar 

 Hurbanova.rar 

 Hviezdoslavova.rar 

 Kátovská.rar 

 Kukučínova.rar 

 Márie_Terézie.rar 

 Márie_Terézie_najom.rar

pdfOVS č.18 vyhodnotenie

 

 

 

13