Obchodná verejná súťaž č.17

Erb_farbaM e s t o  H o l í č

Bratislavská 5 ,908 51 Holíč


vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka

obchodnú verejnú súťaž na uzavretie kúpnej zmluvy a nájomnej zmluvy

 

 

 

vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka

obchodnú verejnú súťaž na uzavretie kúpnej zmluvy a nájomnej zmluvy

 

1) na predaj stavebných pozemkov na Ul. Márie Terézie, v k.ú. Holíč

2) na predaj stavebného pozemku na ul. Hviezdoslavova, v. k.ú. Holíč

3) na predaj pozemkov v lokalite letisko , v. k.ú. Holíč

4) na predaj objektu bývalej Materskej školy na ul. Hollého, v k.ú. Holíč

5) na predaj objektu Špeciálnej základnej školy na ul. Kátovská, v k.ú. Holíč

6) na predaj stavebných pozemkov na ul. Hurbanova, v k.ú. Holíč

7) na prenájom nebytového priestoru na Ul. Márie Terézie, v k.ú. Holíč

 

Podrobná špecifikácia ponuky, súťažné podmienky, návrh kúpnej a nájomnej zmluvy sú uverejnené na webovej stránke: www.holic.sk alebo informácie je možné získať osobne na adrese Bratislavská ul. 5, Holíč (hlavná budova )

 

Lehota na predkladanie súťažných ponúk končí dňa 02.09. 2013 o 12.00 hod.

 

PhDr. Zdenko Čambal

primátor mesta

 

 Holleho.rar

 Hurbanova.rar 

 Hviezdoslavova.rar

 Katovska.rar

 Letisko.rar 

 MarieTerezie.rar 

 MarieTerezie_najom.rar

 

 OVS17_Vyhodnotenie

13