Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Obchodná verejná súťaž č.17

erb
M e s t o   H o l í č

Bratislavská 5, 908 51 Holíč

 

vyhlasuje podľa  ust.  §  281 až  288  Obchodného zákonníka

obchodnú  verejnú  súťaž na uzavretie kúpnej zmluvy a nájomnej zmluvy

1) na  predaj   stavebných  pozemkov  na Ul. Márie  Terézie, v k.ú. Holíč

 

2) na  predaj   stavebného pozemku na ul. Hviezdoslavova, v. k.ú. Holíč

 

3) na  predaj   pozemkov   v lokalite  letisko , v. k.ú. Holíč

4) na  predaj   objektu  bývalej  Materskej  školy   na ul. Hollého,  v k.ú. Holíč

 

5) na  predaj   objektu Špeciálnej základnej  školy na ul. Kátovská,  v k.ú. Holíč

 

6) na  predaj   stavebných  pozemkov na  ul. Hurbanova, v k.ú. Holíč

 

7) na  prenájom nebytového  priestoru na Ul. Márie Terézie, v k.ú. Holíč

Podrobná špecifikácia ponuky, súťažné podmienky, návrh kúpnej a nájomnej zmluvy  sú uverejnené na webovej stránke: www.holic.sk alebo informácie je možné získať osobne na adrese  Bratislavská   ul.  5, Holíč  (hlavná budova )

 

 

Lehota na predkladanie súťažných ponúk  končí  dňa    02.09. 2013 o 12.00  hod.

 

PhDr. Zdenko  Čambal

primátor mesta

 

 

 

 

 

13