Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Obchodná verejná súťaž č.16

Erb_farbaM e s t o  H o l í č

Bratislavská 5 ,908 51 Holíč


vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka

obchodnú verejnú súťaž na uzavretie kúpnej zmluvy a nájomnej zmluvy

 

 

 

1) na predaj stavebných pozemkov na ul. Hurbanova, v k.ú. Holíč

 

2) na predaj stavebných pozemkov na Ul. Márie Terézie, v k.ú. Holíč

 

3) na predaj stavebného pozemku na ul. Hviezdoslavova, v. k.ú. Holíč

4) na predaj objektu bývalej Materskej školy na ul. Hollého, v k.ú. Holíč

 

5) na predaj objektu bývalej Špeciálnej školy na ul. Kátovská, v k.ú. Holíč

 

6) na prenájom nebytového priestoru na Ul. Márie Terézie, v k.ú. Holíč


Podrobná špecifikácia ponuky, súťažné podmienky, návrhy kúpnej zmluvy a nájomnej zmluvy sú uverejnené na webovej stránke: www.holic.sk alebo informácie je možné získať osobne na adrese Bratislavská ul. č.271/ 5 (hlavná budova Msú )

Lehota na predkladanie súťažných ponúk končí dňa 31.07.2013 o 12.00 hod.

 

PhDr. Zdenko Čambal

primátor mesta

 

 inzerat.pdf

 

OVS Hollého
 viac info...

OVS Hurbanova
 viac info...

OVS Hviezdoslavova
 viac info...

OVS Kátovská
 viac info...

OVS Márie-Terézie 1

 viac info...

OVS Márie-Terézie 2

 viac info...

OVS Márie-Terézie prenájom

 viac info...

 

 Vyhodnotenie

 

13