Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Obchodná verejná súťaž č.15


erb01

M e s t o  H o l í č

Bratislavská 5, 908 51 Holíč

 

vyhlasuje podľa úst. § 281 až 288 Obchodného zákonníka

obchodnú verejnú súťaž na uzavretie kúpnej zmluvy a nájomnej zmluvy

 

 

1)na predaj stavebných pozemkov na ul. Hurbanova, v k.ú. Holíč

2) na predaj stavebných pozemkov na Ulici Márie Terézie, v k. ú. Holíč

3) na predaj stavebného pozemku na ul. Bratislavská , v k.ú. Holíč

4) na predaj stavebného pozemku na ul. Hviezdoslavova, v k.ú. Holíč

5) na predaj objektu býv. MŠ na ul.Hollého, v k.ú. Holíč

6) na predaj objektu býv. Špeciálnej školy na ul. Katovská, v k.ú. Holíč

7) na prenájom nebytového priestoru na Ulici Márie Terézie, v k. ú. Holíč

Podrobná špecifikácia ponuky, súťažné podmienky, návrhy kúpnej zmluvy,  nájomnej zmluvy sú uverejnené na webovej stránke: www.holic.sk alebo informácie je možné získať telefonicky na č. tel. 0343210533 alebo osobne na adrese Bratislavská 5, Holíč (hlavná budova MsÚ)

 

Lehota na predkladanie súťažných ponúk konči dňa 23.4.2013 o 12.00 hod.

 

PhDr. Zdenko Čambal

primátor mesta


 

OVS Bratislavská
alt viac info...

OVS Hollého
alt viac info...

OVS Hurbanova
alt viac info...

OVS Hviezdoslavova
alt viac info...

OVS Kátovská
alt viac info...

OVS Márie-Terézie
alt viac info...

OVS Márie-Terézie prenájom
alt viac info...

 Vyhodnotenie OVS č.15

 

13