Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Obchodná verejná súťaž č.13M e s t o   H o l í č
Bratislavská 5 ,908 51 Holíčvyhlasuje podľa  ust.  §  281 až  288  Obchodného zákonníka
obchodnú  verejnú  súťaž na uzavretie kúpnej a nájomnej zmluvy


1) na  predaj  stavebných  pozemkviac info... na  ul. Hurbanova, v k.ú. Holíč
2) na  predaj  stavebných  pozemkov  na Ul. Márie  Terézie, v k.ú. Holíč
3) na predaj  stavebného pozemku na ul. Hviezdoslavova, v. k.ú. Holíč
4) na  predaj  objektu  bývalej  Materskej  školy   na ul. Hollého,  v k.ú. Holíč
5) na  predaj  objektu Špeciálnej základnej  školy na ul. Kátovská,  v k.ú. Holíč
6) na  prenájom nebytového  priestoru na Ul. Márie Terézie, v k.ú. Holíč


Podrobná špecifikácia ponuky, súťažné podmienky, návrh kúpnej a nájomnej zmluvy  sú uverejnené na webovej stránke: www.holic.sk alebo informácie je možné získať osobne na adrese  Bernolákova  ul.  s. č. 371  č. dverí  11  a 12 (budova Fajansy)


Lehota na predkladanie súťažných ponúk  končí  dňa  19.10.2012 o 12.00  hod.


PhDr. Zdenko  Čambal
primátor mesta


OVS Hollého
viac info...

OVS Hurbanova
 viac info...

OVS Hviezdoslavova
 viac info...

OVS Kátovská
 viac info...

OVS Márie-Terézie nájom
 viac info...

OVS Márie-Terézie predaj
 viac info...


Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže č. 13
13