Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Obchodná verejná súťaž č.12

Mesto Holíč vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na uzavretie kúpnej zmluvy , nájomnej zmluvy a zmluvy o spolupráci

1) na predaj stavebných pozemkov na ul. Hurbanova, v k.ú. Holíč
2) na predaj stavebných pozemkov na Ul. Márie Terézie, v k.ú. Holíč
3) na predaj stavebného pozemku na ul. Hviezdoslavova, v. k.ú. Holíč
4) na predaj objektu bývalej Materskej školy na ul. Hollého, v k.ú. Holíč
5) na predaj objektu Špeciálnej základnej školy na ul. Kátovská, v k.ú. Holíč
6) na predaj objektu kúpaliska na ul. Kátovská, v k.ú. Holíč
7) na prenájom nebytového priestoru na Ul. Márie Terézie, v k.ú. HolíčPodrobná špecifikácia ponuky, súťažné podmienky, návrh kúpnej a nájomnej zmluvy sú uverejnené na webovej stránke: www.holic.sk alebo informácie je možné získať osobne na adrese Bernolákova ul. s. č. 371 č. dverí 11 a 12 (budova Fajansy)
 

Lehota na predkladanie súťažných ponúk končí dňa 03.08.2012 o 12.00 hod.

PhDr.Zdenko Čambal
primátor mesta


OVS Hurbanova

alt viac info

OVS Hollého

alt viac info

OVS Márie Terézie nájom

alt viac info
OVS Márie Terézie predaj

 viac info

OVS Katovska
alt viac info

OVS Kúpalisko
alt viac info
OVS Hviezdoslavova
 viac info

Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže č. 12

13