Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Obchodná verejná súťaž č.11

Mesto Holíč vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na uzavretie kúpnej zmluvy , nájomnej zmluvy a zmluvy o spolupráci

 

1) na predaj stavebných pozemkov na ul. Hurbanova, v k. ú. Holíč
2) na predaj objektu MŠ na Hollého ulici, v k.ú. Holíč
3) na predaj objektu Špeciálnej základnej školy na ul. Kátovská, v k.ú. Holíč
4) na predaj objektu Kúpaliska na ul. Kátovská, v k.ú. Holíč
5) na prenájom nebytového priestoru na Ulici Márie Terézie, v k. ú. Holíč
6) na uzavretie zmluvy o spolupráci na výstavbu garáží na ul. Kollárova, v k.ú. Holíč
7) na uzavretie zmluvy o spolupráci na výstavbu garáží na ul. SNP, v k.ú. HolíčPodrobná špecifikácia ponuky, súťažné podmienky, návrhy kúpnej zmluvy,  nájomnej zmluvy a zmluvy o spolupráci sú uverejnené na webovej stránke: www.holic.sk alebo informácie je možné získať osobne na adrese Bernolákova ul. s. č. 371 č. dverí 11 a 12 (budova Fajansy)

 

Lehota na predkladanie súťažných ponúk končí dňa 08.06.2012 o 12.00 hod.

PhDr. Zdenko Čambal
primátor mesta

 

OVS SNP

alt viac info

OVS Hurbanova

alt viac info

OVS Hollého

alt viac info

OVS Márie Terézie nájom

alt viac info

OVS Katovska
alt viac info

OVS Kúpalisko
alt viac info
OVS Kollárova
 viac info


Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže č. 11 (OVS) v Meste Holíč

13