Obchodná verejná súťaž č.9

vyhlasuje podľa úst. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na uzavretie kúpnej a nájomnej zmluvy

 

1) na predaj stavebného pozemku na ul. Betlehem, v k. ú. Holíč

2) na predaj stavebných pozemkov na Ulici Márie Terézie, v k. ú. Holíč

3) na predaj stavebných pozemkov na ul. Hurbanova, v k. ú. Holíč
4) na predaj objektu MŠ na Hollého ulici, v k.ú. Holíč

5) na prenájom nebytového priestoru na Ulici Márie Terézie, v k. ú. Holíč

 

Podrobná špecifikácia ponuky, súťažné podmienky, návrh kúpnej a nájomnej zmluvy sú uverejnené na webovej stránke: www.holic.sk alebo informácie je možné získať osobne na adrese Bernolákova ul. s. č. 371 č. dverí 11 a 12 (budova Fajansy)

 

Lehota na predkladanie súťažných ponúk konči dňa 11.11.2011 o 12.00 hod.

Mgr. Zdenko Čambal
primátor mesta


 

OVS Betlehem

 viac info 

OVS Hurbanova

 viac info  

OVS Hollého

 viac info

OVS M. Terézie pozemky

 viac info 

OVS Márie Terézie nájom

 viac info


Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže č. 9 (OVS) v Meste Holíč

13