Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Obchodná verejná súťaž č.8

vyhlasuje podľa úst. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na uzavretie kúpnej a nájomnej zmluvy

 

1) na predaj stavebného pozemku na ul. Betlehem, v k. ú. Holíč

2) na predaj stavebných pozemkov na Ulici Márie Terézie, v k. ú. Holíč

3) na predaj stavebných pozemkov na ul. Hurbanova, v k. ú. Holíč
4) na predaj objektu MŠ na Hollého ulici, v k.ú. Holíč

5) na predaj objektu Špeciálnej základnej školy na ul. Katovská, v k.ú. Holíč

6) na predaj pozemku pre podnikateľskú činnosť na ul. Bratislavská, v k.ú. Holíč

7) na prenájom nebytového priestoru na Ulici Márie Terézie, v k. ú. Holíč

 

Podrobná špecifikácia ponuky, súťažné podmienky, návrh kúpnej a nájomnej zmluvy sú uverejnené na webovej stránke: www.holic.sk alebo informácie je možné získať osobne na adrese Bernolákova ul. s. č. 371 č. dverí 11 a 12 (budova Fajansy)

Lehota na predkladanie súťažných ponúk konči dňa 07.10.2011 o 12.00 hod.

Mgr. Zdenko Čambal
primátor mesta

 

OVS Betlehem

 viac info 

OVS Hurbanova

 viac info 

OVS Hollého

 viac info

OVS Bratislavská

 viac info

OVS Katovská

 viac info 

OVS M. Terézie pozemky

 viac info 

OVS Márie Terézie nájom

 viac info


Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže č. 8 (OVS) v Meste Holíč

13