Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Obchodná verejná súťaž č. 4

vyhlasuje podľa  úst.  §  281 až  288  Obchodného zákonníka obchodnú  verejnú  súťaž na uzavretie kúpnej a nájomnej zmluvy

1) na  predaj  stavebného   pozemku na ul. Betlehem, v k. ú. Holíč
2) na  predaj  stavebných  pozemkov na Ulici Márie Terézie, v k. ú. Holíč
3) na  predaj  stavebných  pozemkov na ul. Hurbanova, v k. ú. Holíč
4) na  predaj   pozemku na ul. Svätojánska, v k. ú. Holíč
5) na  predaj  objektu MŠ na Hollého ulici,  v k.ú. Holíč
6) na  predaj  objektu MŠ na Kollárovej ulici,  v k.ú. Holíč
7) na  predaj  objektu Mestskej polície na Nám. mieru,  v k.ú. Holíč
8) na  prenájom nebytového  priestoru na Ulici Márie Terézie, v k. ú. Holíč


Podrobná špecifikácia ponuky, súťažné podmienky, návrh kúpnej a nájomnej zmluvy  sú uverejnené na webovej stránke: www.holic.sk alebo informácie je možné získať osobne na adrese  Bernolákova  ul.  s. č. 371  č. dverí  11  a 12 (budova Fajansy)

Lehota na predkladanie súťažných ponúk  konči dňa  22.10.2010 o 12.00  hod.


Mgr. Zdenko  Čambal
primátor mesta


OVS  Betlehem
viac info

OVS  Hurbanova
viac info

OVS  Márie Terézie predaj

viac info

OVS  Márie Terézie prenajom

viac info

OVS Holleho
viac info

OVS  Kollarova
viac info
OVS MsP
viac info
OVS Svätojanska
viac info

Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže č. 4 (OVS) v Meste Holíč

13