Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Obchodná verejná súťaž č. 2

vyhlasuje podľa úst. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na uzavretie kúpnej zmluvy

 

1) na predaj stavebného pozemku na ul. Betlehem, v k. ú. Holíč

2) na predaj stavebných pozemkov na Ulici Márie Terézie, v k. ú. Holíč

3) na predaj stavebných pozemkov na ul. Hurbanova, v k. ú. Holíč

4) na predaj stavebného pozemku na ul. Bernolákova, v k. ú. Holíč

5) na predaj bytu na ul. D. Rapanta, v k.ú. Holíč

6) na predaj bytu na ul. Fučíkova, v k.ú. Holíč

 

 

Podrobná špecifikácia predmetu predaja, súťažné podmienky a návrh kúpnej zmluvy sú uverejnené na webovej stránke: www.holic.sk alebo informácie je možné získať osobne na adrese Bernolákova ul. s. č. 371 č. dverí 11 a 12 (budova Fajansy)

 

Lehota na predkladanie súťažných ponúk konči dňa 25.06.2010 o 12.00 hod

 

Mgr. Zdenko Čambal

primátor mesta

 

OVS  Betlehem
viac info

OVS  Hurbanova
viac info

OVS  Márie Terézie predaj

viac info
OVS Fučíková
viac info

OVS  Rapanta
viac info
OVS Bernolákova
viac info

Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže č. 2 (OVS) v Meste Holíč

 

13