Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Obchodná verejná súťaž č. 1

vyhlasuje podľa úst. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na uzavretie kúpnej zmluvy

1) na predaj stavebných pozemkov na ul. Betlehem, v k. ú. Holíč

2) na predaj stavebných pozemkov na Ulici Márie Terézie, v k. ú. Holíč

3) na predaj stavebných pozemkov na ul. Hurbanova, v k. ú. Holíč

4) na predaj bytu (garsónky) na ul. D. Rapanta v k.ú. Holíč
5) na predaj jednoizbového bytu na ul. Fučíkova v k.ú. Holíč

 

 

Podrobná špecifikácia predmetu predaja, súťažné podmienky a návrh kúpnej zmluvy sú uverejnené na webovej stránke: www.holic.sk alebo informácie je možné získať osobne na adrese Bernolákova ul. s. č. 371 č. dverí 11 a 12 (budova Fajansy)

Lehota na predkladanie súťažných ponúk konči dňa 14. 5.2010 o 12.00 hod.

 

Mgr. Zdenko Čambal
primátor mesta

 

OVS  Betlehem
viac info

OVS  Hurbanova
viac info

OVS  Márie Terézie predaj

viac info
OVS Fučíková
viac info

OVS  Rapanta
viac info

Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže č. 1 (OVS) v Meste Holíč

 

 

13