Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Obchodná verejná súťaž č.6

Mesto Holíč vyhlasuje podľa úst. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na uzavretie kúpnej a nájomnej zmluvy

 

1) na predaj stavebného pozemku na ul. Betlehem, v k. ú. Holíč

2) na predaj stavebných pozemkov na Ulici Márie Terézie, v k. ú. Holíč

3) na predaj stavebných pozemkov na ul. Hurbanova, v k. ú. Holíč
4) na predaj objektu MŠ na Hollého ulici, v k.ú. Holíč

5) na predaj objektu Mestskej polície na Nám. mieru, v k.ú. Holíč

6) na prenájom nebytového priestoru na Ulici Márie Terézie, v k. ú. Holíč

 

 

Podrobná špecifikácia ponuky, súťažné podmienky, návrh kúpnej a nájomnej zmluvy sú uverejnené na webovej stránke: www.holic.sk alebo informácie je možné získať osobne na adrese Bernolákova ul. s. č. 371 č. dverí 11 a 12 (budova Fajansy)

Lehota na predkladanie súťažných ponúk konči dňa 13.05.2011 o 12.00 hod.

 

Mgr. Zdenko Čambal
primátor mesta


OVS  Betlehem
 viac info

OVS  Hurbanova
 viac info

OVS  Márie Terézie predaj

 viac info
OVS Márie Terézie nájom
 viac info

OVS  Hollého
 viac info

OVS Objektu mestskej polície

 viac info

 

Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže č. 6 (OVS) v Meste Holíč

13