Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Obchodná verejná súťaž č. 5

vyhlasuje podľa úst. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na uzavretie kúpnej a nájomnej zmluvy

1) na  predaj  stavebného   pozemku na ul. Betlehem, v k. ú. Holíč
2) na  predaj  stavebných  pozemkov na Ulici Márie Terézie, v k. ú. Holíč
3) na  predaj  stavebných  pozemkov na ul. Hurbanova, v k. ú. Holíč
4) na  predaj  objektu MŠ na Hollého ulici,  v k.ú. Holíč
5) na  predaj  objektu Mestskej polície na Nám. mieru,  v k.ú. Holíč
6) na  prenájom nebytového  priestoru na Ulici Márie Terézie, v k. ú. Holíč

Podrobná špecifikácia ponuky, súťažné podmienky, návrh kúpnej a nájomnej zmluvy  sú uverejnené na webovej stránke: www.holic.sk alebo informácie je možné získať osobne na adrese  Bernolákova  ul.  s. č. 371  č. dverí  11  a 12 (budova Fajansy)

Lehota na predkladanie súťažných ponúk  konči dňa  11.03.2011 o 12.00  hod.

Mgr. Zdenko Čambal
primátor mesta


OVS  Betlehem
 viac info

OVS  Hurbanova
 viac info

OVS  Márie Terézie predaj

 viac info
OVS Márie Terézie nájom
 viac info

OVS  Hollého
 viac info

OVS Objektu mestskej polície

 viac info

Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže č. 5 (OVS) v Meste Holíč

 

13