pdf2Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby a nariadanie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním, žiadateľ ZS Distribúcia , a.s., Bratislava.
13