Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Spoločný školský úrad

Spoločný školský úrad

Vybavuje: Mgr. Zdenka  C i n t u l o v á

 

- rozhodovanie v druhom stupni vo veciach,  v ktorých v I. stupni rozhodol riaditeľ školy,

- kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov  v oblasti výchovy

- a vzdelávania s výnimkou kontroly, ktorá je v pôsobnosti  ŠŠI,

- vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov škôl na príslušný školský rok,

- poskytovanie odborného poradenstva v oblasti školskej legislatívy pre obce: Holíč a Unín a Vrádište

13