Mesto Holíč v zmysle Štatútu mesta Holíč a VZN o udeľovaní ocenení Mesta Holíč pripravuje ocenenie občanov a kolektívov v roku 2017, ktorí svojimi schopnosťami prispeli k rozvoju alebo reprezentácii mesta v rôznych oblastiach života.

Ocenenia navrhovaným občanom a kolektívom schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Holíči a bude odovzdané primátorom mesta slávnostným spôsobom.

Návrhy na ocenenie môžete zaslať na tomto formulári, do 31.3.2017 na adresu : Mestský úrad, Bratislavská 5, 908 51 H o l í č.

Spoločný školský úrad

Spoločný školský úrad

Vybavuje: Mgr. Zdenka  C i n t u l o v á

 

- rozhodovanie v druhom stupni vo veciach,  v ktorých v I. stupni rozhodol riaditeľ školy,

- kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov  v oblasti výchovy

- a vzdelávania s výnimkou kontroly, ktorá je v pôsobnosti  ŠŠI,

- vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov škôl na príslušný školský rok,

- poskytovanie odborného poradenstva v oblasti školskej legislatívy pre obce: Holíč a Unín a Vrádište

13