slovenskoSKMesto Holíč oznamuje, že všetky úradné dokumenty posiela právnickým osobám zapísaným v Obchodnom registri do ich elektronických schránok v elektronickej forme na www.slovensko.sk.

Mesto Holíč za neprevzatie úradného domumentu právnickou osobou zaslaného elektronickou formou nenesie žiadnu zodpovednosť.

Spoločný školský úrad

Spoločný školský úrad

Vybavuje: Mgr. Zdenka  C i n t u l o v á

 

- rozhodovanie v druhom stupni vo veciach,  v ktorých v I. stupni rozhodol riaditeľ školy,

- kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov  v oblasti výchovy

- a vzdelávania s výnimkou kontroly, ktorá je v pôsobnosti  ŠŠI,

- vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov škôl na príslušný školský rok,

- poskytovanie odborného poradenstva v oblasti školskej legislatívy pre obce: Holíč a Unín a Vrádište

13