Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

VZN

Názov VZN schval.MsÚ č.uzn. účinnosť
1. Rozpracovanie zásad kontroly vykonávanej samosprávou mesta Holíč 14.6.1994 44/1994 1.7.1994
Novelizácia 14.4.2004 25/2004 30.4.2004
Zrušené VZN č.31A/2005 zásady kontroľnej činnosti v podmienkach samosprávy mesta Holíč 25.7.2005 54/2005 10.8.2005
2. O prevode bytov a nebytových priestorov v majetku mesta Holíč do vlastníctva iných osôb 29.2.1996 3/1996 16.3.1996
Novelizácia 14.4.2004 25/2004 30.4.2004
Novelizácia 4.8.2004 67/2004 20.8.2004
Novelizácia 22.11.2006 85/2006 5.12.2006
Novelizácia 5.2.2009 3/2009 20.2.2009
3. O zásadach hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Holíč 26.6.1996 35/1996 13.7.1996
Novelizácia 14.4.2004 25/2004 30.4.2004
Novelizácia 11.2.2005 1/2005 1.3.2005
Novelizácia 5.2.2009 3/2009 20.2.2009
Zrušené VZN č.64 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Holíč 08.12.2009 157/2009 23.12.2009
4. O udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene, tvorbe a ochrane životného prostredia na území mesta 11.12.1996 73/1996 1.1.1997
Novelizácia 14.4.2004 25/2004 30.4.2004
Zrušené VZN č.54/2008 o dodržiavaní všeobecnej čistoty a poriadku na územi mesta Holíč 9.9.2008 115/2008 24.9.2008
5. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku 10.6.1998 36/1998 29.6.1998
Novelizácia 6.9.1999 70/1999 1.10.1999
Novelizácia 28.2.2001 6/2001 16.3.2001
Novelizácia 14.4.2004 25/2004 30.4.2004
Zrušené VZN č.28/2004 o záväzných častiach územného plánu mesta Holíč 9.6.2004 44/2004 24.6.2004
6. VZN mesta Holíč,ktoré vymedzuje miesta na vylepovanie volebných plagátov 4.7.1998 60/1998 19.7.1998
Novelizácia 14.4.2004 25/2004 30.4.2004
Zrušené VZN č.27/2004 o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach a o určení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas kampane na území mesta Holíč 9.6.2004 47/2004 24.6.2004
7. O podmienkach zmluvných prevodov vlastníctva majetku 10.6.1999 40/1999 28.6.1999
Novelizácia 3.10.2003 68/2003 21.10.2003
Novelizácia 14.4.2004 25/2004 30.4.2004
Novelizácia 14.11.2005 82/2005 29.11.2005
Zrušené VZN č.47 o podmienkach zmluvných prevodov vlastníctva majetku mesta Holíč 22.1.2008 1/2008 6.2.2008
8. O verejnom poriadku 12.12.2001 129/2001 1.1.2002
Novelizácia 14.4.2004 25/2004 30.4.2004
Novelizácia 6.6.2005 39/2005 30.6.2005
Novelizácia 19.9.2005 64/2005 3.10.2005
Novelizácia 4.9.2006 55/2006 20.9.2006
Novelizácia 18.10.2007 120/2007 2.11.2007
Novelizácia 5.2.2009 3/2009 20.2.2009
9. Štatút mesta 27.4.2000 22/2000 13.5.2000
Novelizácia 14.4.2004 25/2004 30.4.2004
Novelizácia 7.4.2005 15/2005 22.4.2005
Zrušený VZN č.42/2007 Štatút mesta Holíč 28.2.2007 14/2007 17.3.2007
10. Štatút Mestskej policie v Holíči 27.4.2000 23/2000 13.5.2000
Novelizácia 22.6.2000 59/2000 8.7.2000
Novelizácia 14.4.2004 25/2004 30.4.2004
Zrušené VZN č.83 o ďalších výstrojných súčiastkach príslušníkov Mestskej polície v Holíči 9.5.2013 42/2013 24.5.2013
11. O podmienkach podnikania v meste Holíč 27.4.2000 24/2000 15.5.2000
Novelizácia 14.4.2004 25/2004 30.4.2004
Novelizácia 6.6.2005 39/2005 20.6.2005
Zrušené VZN č.37/2006 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na úžemí mesta Holíč 4.7.2006 37/2006 19.7.2006
12. Organizačný poriadok Mestského úradu v Holíči 22.6.2000 40/2000 22.6.2000
Novelizácia 28.2.2001 7/2001 16.3.2001
Novelizácia 14.4.2004 25/2004 30.4.2004
Novelizácia 7.4.2005 15/2005 22.4.2005
13. VZN na prevádzku Domu smútku a cintorínov v meste 23.10.2000 84/2000 8.11.2000
Novelizácia 26.6.2002 47/2002 12.7.2002
Novelizácia 13.12.2004 100/2004 1.1.2005
Zrušené VZN č.38/2006 o pohrebníctve 4.9.2006 54/2006 25.9.2006
14. O zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu na územi mesta Holíč 12.11.2001 128/2001 1.1.2002
Novelizácia 14.4.2004 25/2004 30.4.2004
Zrušené VZN č.29/2004 O zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu na územi mesta Holíč 9.6.2004 45/2004 1.7.2004
15. O miestnych poplatkoch na území mesta Holíč 12.12.2001 129/2001 1.1.2002
Novelizácia 29.5.2002 35/2002 14.6.2002
Novelizácia 30.10.2002 69/2002 1.1.2003
Novelizácia 26.5.2003 47/2003 11.6.2003
Novelizácia 11.9.2003 65/2003 26.9.2003
Novelizácia 14.9.2003 25/2004 30.4.2004
Novelizácia 9.6.2004 46/2004 1.7..2004
Novelizácia 4.10.2004 76/2004 1.11.2004
Zrušené VZN č.31/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 13.12.2004 100/2004 1.1.2005
16. Požiarny poriadok mesta Holíč 28.8.2002 52/2002 12.9.2002
Novelizácia 14.4.2004 25/2004 30.4.2004
Zrušené VZN č.50/2008 -Požiarný poriadok mesta Holíč 22.4.2008 54/2008 6.6.2008
17. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Holíči 29.1.2003 11/2003 29.1.2003
Zrušený VZN č.41/2007 Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Holíči 28.2.2007 15/2007 17.3.2007
18. Organizačný poriadok samospávy mesta Holíč 29.1.2003 03/2003 29.4.2004
Novelizácia 14.4.2004 25/2003 30.4.2004
Novelizácia 5.2.2009 3/2009 20.2.2009
19. O ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania 26.5.2003 28/2003 10.6.2003
Novelizácia 5.2.2009 3/2009 20.2.2009
Zrušené VZN č.79/2012 o ochrane ovzdusšia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdusšia prevadzkovateľmi 26.4.2012 22/2012 11/5/2012
20. O prenájme bytov 14.4.2004 27/2004 30.4.2004
Zrušené VZN č.43/2007 o prenájme bytov 25.4.2007 40/2007 10.5.2007
21. O poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradach za poskytovanú opatrovateľskú službu 11.9.2003 61/2003 1.10.2003
Novelizácia 14.4.2004 25/2004 30.4.2004
Zrušené VZN č. o opatrovateľskej službe v meste Holíč 2.4.2009 24/2009 17.4.2009
22. O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 11.9.2003 61/2003 26.9.2003
Novelizácia 14.4.2004 25/2004 30.4.2004
Novelizácia 13.12.2004 100/2004 1.1.2005
Novelizácia 7.4.2005 15/2005 22.4.2005
Novelizácia 5.2.2009 3/2009 20.2.2009
Zrušene VZNč.73 o trhovom poriadku trhoviska a príležitostných trhov v meste Holíč 21.6.2011 96/2011 6.7.2011
23. O chove a držaní úžitkových zvierat 20.11.2003 84/2003 5.12.2003
Zrušené VZN č.32 o niektorých podmienkach držania psov 19.9.2005 63/2005 3.10.2005
24. O dani z nehnuteľnosti na rok 2004 15.12.2003 103/2003 1.1.2004
Novelizácia 14.4.2004 25/2004 30.6.2004
Zrušené VZN č.30 o dani z nehnuteľností, o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností 13.12.2004 99/2004 1.1.2005
25. O poskytovaní dotácií finančných výpomocí z rozpočtu mesta 15.12.2003 103/2003 1.1.2004
Novelizácia 14.4.2004 25/2004 30.6.2004
Zrušené VZN č.35 o poskytovaní dotácií z rozpočtových prostriedkov mesta 23.2.2006 10/2006 10.3.2006
26. O určení školských obvodov v meste Holíč 14.4.2004 26/2004 30.4.2005
Zrušené VZN č.48 o určení školského obvodu v meste Holíč 22.1.2008 2/2008 6.2.2008
27. O reklamných, informačných a propagačných zariadeniach a o určení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území mesta Holíč 9.6.2004 47/2004 24.6.2004
Novelizácia 18.10.2007 121/2007 2.11.2007
Novelizácia 5.2.2009 3/2009 20.2.2009
Novelizácia 2.4.2009 26/2009 17.4.2009
Zrušené VZN č.75 o vyhradení miest na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií na území mesta 14.9.2011 126/2011 30.9.2011
28. O zaväzných častiach územného plánu mesta Holíč 9.6.2004 44/2005 24.6.2004
Zrušené VZN č.49 O záväzných častiach územného plánu mesta Holíč 18.3.2008 33/2008 2.4.2008
29. O zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu na území mesta Holíč 9.6.2004 45/2004 1.7,.2004
Novelizácia 13.12.2004 100/2004 1.1.2005
Novelizácia 6.6.2005 39/2005 20.6.2005
Novelizácia 19.9.2005 64/2005 3.10.2005
Novelizácia 12.2.2006 93/2005 1.1.2006
Novelizácia 5.2.2009 3/2009 20.2.2009
Novelizácia 08.12.2009 158/2009 23.12.2009
Novelizácia 16.11.2010 154/2010 2.12.2010
Novelizácia 18.9.2012 88/2012 3.10.2012
30. O podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Holíč 13.12.2004 99/2004 1.1.2005
Zrušené VZN č.33 o dani z nehnuteľností , o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Holíč 12.12.2005 91/2005 1.1.2006
31. O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 13.12.2004 100/2005 1.1.2005
Zrušené VZN č.34 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 12.12.2005 92/2005 1.1.2006
31a. Zásady kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mesta Holíč 25.7.2005 54/2005 10.8.2005
32. O niektorých podmienkach držania psov 19.9.2005 63/2005 3.10.2005
Novelizácia 5.2.2009 3/2009 20.2.2009
Novelizácia 2.4.2009 27/2009 17.4.2009
Novelizácia 29.6.2010 95/2010 14.7.2010
33. O podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Holíč 12.12.2005 91/2006 1.1.2006
Zrušené VZN č.39/2006 o dani z nehnuteľností, o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Holíč 22.11.2006 83/2006 1.1.2007
34. O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 12.12.2005 92/2005 1.1.2006
Zrušené VZN č.40/2006 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 22.11.2006 84/2006 1.1.2007
35. O poskytovaní dotácií z rozpočtových prostriedkov mesta 23.2.2006 10/2006 10.3.2006
Novelizácia 18.10.2007 123/2007 1.1.2007
Novelizácia 5.2.2009 3/2009 20.2.2009
Novelizácia 28.5.2009 68/2009 1.7.2009
36. O podmienkach poskytovania príspevku na dopravu podľa zákona č.305/2005 Z.z. o socialnoprávnej ochrane ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5.6.2006 28/2006 20.6.2006
Novelizácia 05.02.2009 3/2009 20.2.2009
Novelizácia 08.12.2009 159/2009 23.12.2009
37. O určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na užemí mesta Holíč 4.7.2006 37/2006 19.7.2006
Novelizácia 22.11.2006 85/2006 5.12.2006
Novelizácia 5.2.2009 3/2009 20.2.2009
38. O pohrebníctve 4.9.2006 54/2006 25.9.2006
Novelizácia 25.4.2007 41/2007 10.5.2007
Novelizácia 5.2.2009 2/2009 20.2.2009
Novelizácia 5.2.2009 3/2009 20.2.2009
Novelizácia 3.9.2009 116/2009 18.9.2009
Zrušené VZN č.74o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko v Holíči 14.9.2011 125/2011 30.9.2011
39. O dani z nehnuteľností, o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností 22.11.2006 83/2006 1.1.2007
na území mesta Holíč 5.12.2007 157/2007 1.1.2008
Zrušené VZN č.45 o dani z nehnuteľností, o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Holíč 5.12.2007 157/2007 1.1.2008
40. O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 22.11.2006 84/2006 1.1.2007
Zrušené VZN č.46 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 5.12.2007 158/2007 1.1.2008
41. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Holíči 28.2.2007 15/2007 17.3.2007
Zrušené VZN č.66 Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Holíči 29.6.2010 96/2010 14.7.2010
42. Štatút mesta Holíč 28.2.2007 14/2007 17.3.2007
Novelizácia 5.2.2009 3/2009 20.2.2009
Zrušene 21.9.2010 130/2010 6.10.2010
43. O prenájme bytov v meste Holíč 25.4.2007 40/2007 10.5.2007
Novelizácia 18.10.2007 122/2007 2.11.2007
Novelizácia 5.2.2009 1/2009 20.2.2009
Novelizácia 3.3.2011 19/2011 18.3.2011
44. VZN, ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Holíč 27.6.2007 68/2007 12.7.2007
Novelizácia 26.04.2012 23./2012 11.05.2012
45. VZN o dani z nehnuteľností, o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Holíč 5.12.2007 157/2007 1.1.2008
Zrušené VZN č.56/2008 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností 3.12.2008 176/2008 1.1.2008
na území mesta Holíč 3.12.2008 176/2008 1.1.2008
46. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 5.12.2007 158/2007 1.1.2008
Novelizácia 22.4.2008 56/2008 6.6.2008
Zrušené VZN č.57/2008 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 3.12.2008 177/2008 1.1.2009
47. VZN o podmienkach zmluvných prevodov vlastníctva majetku Mesta Holíč 22.1.2008 1/2008 6.2.2008
Novelizácia 5.2.2009 3/2009 20.2.2009
Novelizácia 28.5.2009 70/2009 12.5.2009
Zrušene VZN č.64 o zásadach hospodarenia a nakladania s majetkom Mesta Holíč 8.12.2009 157/2009 23.12.2009
48. VZN o určení školského obvodu v meste Holíč 22.1.2008 2/2008 6.2.2008
Novelizácia 3.9.2009 117/2009 1.10.2009
49. VZN o záväzných častiach územného plánu mesta Holíč 18.3.2008 33/2008 2.4.2008
50. VZN - Požiarny poriadok mesta Holíč 22.4.2008 54/2008 6.6.2008
51. VZN o podmienkach trvalého státia osobných motorových vozidiel v meste Holíč 22.4.2008 55/2008 6.6.2008
Novelizácia 5.2.2009 3/2009 20.2.2009
Novelizácia 2.4.2009 25/2009 17.4.2009
52. VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienkach jeho úhrady v školskej jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Holíč 14.8.2008 111/2008 1.9.2008
Novelizácia 28.5.2009 69/2009 1.8.2009
Novelizácia 08.12.2009 160/2009 01.01.2010
Novelizácia 21.06.2011 95/2011 01.09.2011
Novelizácia 14.9.2011 128/2011 1.10.2011
Novelizácia 7.12.2012 126/2012 1.1.2012
53. VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 14.8.2008 112/2008 1.9.2008
Novelizácia 10.7.2009 92/2009 1.8.2009
Novelizácia 21.6.2011 94/2011 1.9.2011
Novelizácia 14.9.2011 129/2011 1.10.2011
Novelizácia 7.12.2012 127/2012 1.1.2013
Zrušené VZN č.84/2013 o výške prispevku na čiastočnú úhradu nákladov v školach a školských zariadeniach meta Holíč 7.8.2013 95/2013 1.9.2013
54. VZN o dodržiavaní všeobecnej čistoty a poriadku na území mesta Holíč 9.9.2008 115/2008 24.9.2008
Novelizácia 5.2.2009 3/2009 20.2.2009
55. VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Holíč 4.11.2008 153/2008 19.11.2008
Novelizácia 5.2.2009 3/2009 20.2.2009
56. VZN o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Holíč 03.12.2008 176/2008 1.1.2008
Zrušené VZN č.62/2009 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Holíč 08.12.2009 155/2009 1.1.2010
57. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 03.12.2008 177/2008 1.1.2008 1.1.2008
Zrušené VZN č.63/2009 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 8.12.2009 155/2009 1.1.2010
58. VZN o určení poriadku zmeny a doplnenia niektorých VZN mesta Holíč v súvislosti so zavedením meny euro v SR 03.12.2008 3/2009 20.2.2009
59. VZN o určení poriadku zmeny a doplnenia niektorých VZN mesta Holíč v súvislosti so zavedením meny 05.02.2009 3/2009 20.2.2009
60. VZN o udeľovaní ocenení Mesta Holíč 05.02.2009 4/2009 20.2.2009
Novelizácia 28.04.2011 64/2011 13.5.2011
61. VZN o opatrovateľskej službe v meste Holíč 02.04.2009 24/2009 17.4.2009
62. VZN o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Holíč 08.12.2009 154/2009 01.01.2010
Zrušené VZN č.76 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Holíč 2.12.2011 154/2011 1.1.2012
63. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 08.12.2009 155/2009 01.11.2010
Novelizácia 21.06.2011 97/2011 06.07.2011
Zrušene VZN č.77o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2.12.2012 155/2011 1.1.2012
64. VZN o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Holíč 08.12.2009 157/2009 23.12.2009
Novelizácia 3.3.2011 18/2011 18.3.2011
Novelizácia 14.9.2011 127/2011 30.9.2011
65. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Holíč 08.12.2009 156/2009 23.12.2009
Zrušené VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Holíč 16.10.2010 152/2010 1.1.2011
66. VZN Rokovací poriadok Mestského zástupiteľstva v Holíči 29.06.2010 96/2010 14.07.2010
67. VZN, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda na území mesta Holíč 21.09.2010 121/2010 06.10.2010
68. VZN Zásady vybavovania sťažností a petícií v podmienkach samosprávy mesta Holíč 21.09.2010 122/2010 06.10.2010
69. Štatút mesta Holíč 21.09.2010 130/2010 06.10.2010
70. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Holíč 16.10.2010 152/2010 01.01.2011
Zrušené VZNč.78 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta 2.12.2011 156/2011 1.1.2012
71. VZN o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktorých stavby, objekty alebo zariadenia môžu byť postihnuté povodňou. 16.10.2010 153/2010 2.11.2010
72. VZN o príspevku na spoločné stravovanie 28.4.2011 64/2011 13.5.2011
Novelizácia 7.12.2012 128/2012 1.1.2013
73. VZN o trhovom poriadku trhoviska a príležitostných trhov v meste Holíč 21.6.2011
23.10.2013
96/2011
124/2013
6.7.2011
7.11.2013
74. VZN o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko v Holíči 14.9.2011 125/2011 30.9.2011
75.VZN o vyhradení miest na umiestňovanie plagátov a ných nosičov informácií na území mesta Holíč 14.9.2011 126/2011 30.9.2011
76. VZN o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností 02.12.2011 154/2011 01.01.2012
Zrušene -VZN o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Holíč 7.12.2012 123/2012 1.1.2013
77. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a za drobné stavebné odpady 04.12.2011 155/2011 01.01.2012
Zrušené -VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 7.12.2012 124/2012 1.1.2013
78.VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a školskú prevádzku 02.11.2011 156/2011 01.01.2012
Novelizácia 18.9.2012 87/2012 3.10.2012
Zrušené-VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Holíč 7.12.2012 125/2012 1.1.2013
79. VZN o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania 26.04.2012 22/2012 11.05.2012
80. VZN o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností 7.12.2012 123/2012 1.1.2013
81. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku 7.12.2012 124/2012 1.1.2013
82. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení 7.12.2012 156/2011 1.1.2013
83. VZN o ďalších výstrojných súčiastkach príslušníkov Mestskej polície v Holíči 9.5.2013 42/2013 24.5.2013
84. VZN o výške príspevku na čiastočn ú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach mesta Holíč  7.8.2013 95/2013 1.9.2013
85. VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území mesta Holíč 23.10.2013 124/2013 7.11.2013
86. VZN o záväzných častiach územného plánu mesta Holíč
87. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka na rok 2014
88. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za ko_munálne odpady a drobné stavebné odpady
Zrušené VZN č.83 o ďalších výstrojných súčiastkach príslušníkov Mestskej polície v Holíči
13