Sekretariát primátora

Vybavuje: Katarína  H o l e š o v á
  • podateľňa,
  • evidencia došlých a odoslaných písomnost

Dušan  L u k o v s k ý
  • vodič
  • starostlivosť o služobné vozidlá po stránke technickej, evidencia služobných ciest, mesačné výkazy o spotrebe PHM
  • Starostlivosť o sklad CO
13