slovenskoSKMesto Holíč oznamuje, že rozhodnutia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady posiela právnickým osobám zapísaným v Obchodnom registri do ich elektronických schránok v elektronickej forme na www.slovensko.sk.

Mesto Holíč nenesie žiadnu zodpovednosť za to, že PO, ktorým Mesto Holíč zaslalo úradné rozhodnutie si neprevezmú úradný dokument.

Sekretariát primátora

Vybavuje: Katarína  H o l e š o v á
  • podateľňa,
  • evidencia došlých a odoslaných písomnost

Dušan  L u k o v s k ý
  • vodič
  • starostlivosť o služobné vozidlá po stránke technickej, evidencia služobných ciest, mesačné výkazy o spotrebe PHM
  • Starostlivosť o sklad CO
13