Sekretariát primátora

Vybavuje: Katarína  H o l e š o v á
  • podateľňa,
  • evidencia došlých a odoslaných písomností
13