Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Oddelenie regionálneho rozvoja a dotačnej politiky

Vedúca : Ing. Katarína  T u r e č k o v á
Vybavuje :koordinácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta a strategické plánovanie podpory regionálneho rozvoja.

 

Stratégia plánovania a podpora regionálneho rozvoja
Vybavujú : Mgr. Tomáš  V a l ú c h, Mgr. Nikol  L a z í c i u s o v á

  • vypracovávanie projektov a žiadostí o dotácie z verejných zdrojov a zo štrukturálnych nástrojov EÚ,
  • realizácia projektov

Turisticko - informačná kancelária
Vybavujú : Mgr. Veronika  Ch ň u p k o v á, Katarína  S t a š á k o v á

  • komplexný informačno - turistický servis,
  • informácie o histórii a historických pamiatkach, sprievodcovské služby v historických objektoch,
  • informácie o ubytovacích a stravovacích zariadeniach,
  • zabezpečovanie aktivity mesta pre rozvoj a podporu cestovného ruchu.

Vedúca : Ing. Katarína T u r e č k o v á

Vybavuje : koordinácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta

a strategické plánovanie podpory regionálneho rozvoja.

 

Stratégia plánovania a podpora regionálneho rozvoja

Vybavujú : Mgr. Tomáš V a l ú c h, Ing. Andrej Č a m b a l a

- vypracovávanie projektov a žiadostí o dotácie z predvstupových nástrojov EÚ,

z verejných zdrojov a zo štrukturálnych nástrojov EÚ,

- realizácia projektov

 

Turisticko - informačná kancelária

Vybavujú : Helena N o v á k o v á , Mgr. Ľudmila H r i c o v á

- komplexný informačno - turistický servis,

- informácie o histórii a historických pamiatkach, sprievodcovské služby

v historických objektoch,

- informácie o ubytovacích a stravovacích zariadeniach,

- zabezpečovanie aktivity mesta na rozvoj a podporu turistického ruchu.

13