Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Mesto úspešné s projektom revitalizácie hospodárskej budovy III, tzv. južná budova

Pohľad na južnú stranu depozituV marci 2018 mesto Holíč podalo žiadosť o dotáciu na projekt s názvom: Rekonštrukcia NKP – Holíčsky zámok – Hospodárska budova. Uvedená žiadosť bola podaná na základe výzvy Ministerstva kultúry SR, v rámci programu 1. Obnovme si svoj dom a podprogramu 1.6 Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy. Projekt bol schválený vo výške 666 000 € a taktiež bude spolufinancovaný aj z vlastných zdrojov mesta vo výške 5 % t.j. 35 080 €. Po podpísaní zmluvy z Ministerstvom kultúry SR a po kontrole procesu verejného obstarávania MK SR, bola následne vybraná úspešná firma EUROFRAME, a.s. Skalica, ktorá už v tomto období začne s realizáciou nasledovných prác: opravou omietok s výmaľbou, výmenou latovania, strešnej krytiny a klampiarskych výrobkov, reštaurovaním kamenného portálu, rekonštrukciou okien s výmenou zasklenia, vybudovaním hygienického zariadenia vrátane skladu depozitných predmetov. Súčasťou rekonštrukcie bude aj vybudovanie tlakovej splaškovej kanalizácie s pripojením do verejnej kanalizácie.
Okrem stavebných prác je v rámci projektu riešená projektová dokumentácia, výroba informačnej tabule, stavebný dozor a nákup vnútorného vybavenia do sprístupneného priestoru a prezentácia NKP. Zrealizovaním uvedeného projektu modernizácie a komplexnej rekonštrukcie NKP príde k vytvoreniu galerijného a expozičného priestoru, s voľne inštalovanými artefaktmi, ktorý bude daný do užívania verejnosti do konca roku 2019. Taktiež sa bude mesto Holíč každoročne zapájať do Dní európskeho kultúrneho dedičstva a zabezpečí v dohodnutých termínoch sprístupnenie a sprevádzanie návštevníkov priestormi obnoveného objektu.

„Projekt bol spolufinancovaný z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky".
2017 MKSR LOGOTYP SK F transparent

Výkres - pôdorys

13