Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Mestské múzeum a galéria bude mať opravené priestory

FOTO galeriaMesto Holíč začalo v novembri 2018 s revitalizáciou priestorov Mestského múzea a galérie v budove Fajansy. Táto budova je jednou z historických remeselných domov, kde sa vyrábala Holíčska fajansa. Je NKP zapísanou v Ústrednom zozname NKP pod číslom 614. Výrobu fajansy podnietili dobré prírodné podmienky, náleziská vhodnej hliny, ktorej najväčšou prednosťou bolo, že sa dala dobre formovať, pri schnutí nepraskala a po vypálení v ohni nebola príliš červená. K rozšíreniu manufaktúrnych priestorov prišlo v rokoch 1783 - 1791. V súčasnosti tu sídli časť mestského úradu i ZUŠ a nachádzajú sa tu výstavné priestory Mestského múzea a galérie. Konalo sa tu niekoľko významných výstav, napríklad František Štefan Lotrinský – Holíčska fajansa a kamenina, Z reštaurátorskej tvorby Ivana Galamboša, Premeny života v Habsburskej monarchii v období panovania Márie Terézie. Revitalizácia uvedených priestorov (na snímke), okrem stavebných prác (zasekanie káblových rozvodov do stien, opravu trhlín a poškodených častí omietok, maľby stien a stropov, výmenu pôvodných žiaroviek za úsporné LED) zahŕňa aj vybavenie priestorov kamerovým ako i novým závesným systémom, ktorý bude počas výstav slúžiť na ľahšiu manipuláciu a efektnejšie vystavovanie exponátov. Celkové náklady investície predstavujú 18 877 eur a sú hradené z finančných prostriedkov EÚ, štátneho rozpočtu SR a zdrojov Mesta Holíč. Revitalizáciou priestorov Mestského múzea a galérie v Holíči sme začali prvú aktivitu v rámci realizácie malého projektu s názvom: "Modrotlač – obnova tradície v cezhraničnom regióne", na ktorý sme získali nenávratný finančný príspevok z Fondu malých projektov programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika. Partnerom projektu je Národní ústav lidové kultury Strážnice, ktorý bude participovať na tvorbe nového propagačného materiálu. Podklady pre propagačný materiál získa mesto Holíč z archívov SNA v Bratislave.

LOGO FMP - farebné


13