Dokončovanie prác na rekonštrukcii „Koniarne“

KoniareňV predchádzajúcich vydaniach dvojtýždenníka Holíčan v roku 2017 sme informovali, že mesto Holíč podalo žiadosť o dotáciu na projekt s názvom: Rekonštrukcia NKP – Holíčsky zámok – Koniareň. Uvedená žiadosť bola podaná na základe výzvy Ministerstva kultúry SR, v rámci programu 1. Obnovme si svoj dom a podprogramu 1.6 Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy. Projekt bol schválený vo výške 588 860 eur a spolufinancovaný z vlastných zdrojov mesta vo výške 5 %.
V týchto dňoch firma SOAR sk, a.s. Žilina dokončuje všetky potrebné práce na rekonštrukcii Koniarne. Počas doby realizácie prác sa uskutočnilo odkopanie základových múrov obvodových stien, aby bolo možné zaizolovať základy proti zemnej vlhkosti, demontáž strešnej krytiny, demontáž dažďových žľabov a zvodov, odstránenie a nahradenie poškodených častí dreveného krovu za nové, vytvorenie replík pôvodných komínov v podstrešnom priestore, zadebnenie strechy plným dreveným záklopom, vyhotovenie latovania, na ktoré sa osadila keramická bobrovka, osadenie nových dažďových zvodov a žľabov, fixovanie zachovaných vonkajších omietok, vyhotovenie nových vonkajších omietok vrátane výmeny okien, exteriérových dverí a mreží, statické zabezpečenie objektu, realizácia chodníka z mlátu a rekonštrukcia jednej miestnosti. Po celkovom ukončení prác vzniknú v interiéri Koniarne zrekonštruované priestory, ktoré budú počas letnej turistickej sezóny slúžiť obyvateľom a návštevníkom mesta ako výstavný priestor Mestského múzea a galérie v Holíči.
„Projekt bol spolufinancovaný z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky".

Odd. regionálneho rozvoja a dotačnej politiky

logo Min kultúry       transparent
Koniareň
13