Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Integrované obslužné miesto občana (IOMO)

Oznámenie

Mesto Holíč oznamuje, že od 1.2.2018  začína s poskytovaním nových služieb pre občana Integrované obslužné miesto občana (IOMO), ktoré verejnosti výrazne uľahčí vybavovanie úradných záležitostí.
Služby IOMO môžete využiť  na Matričnom úrade na Mestskom úrade v Holíči.

Služby IOMO môžete využiť  na Matričnom úrade na Mestskom úrade v Holíči.

IOMO poskytujú:
Ing. Renata Janičkovičová, t.č. 034/3210531
Irena Olejníková, t.č. 034/3210532.

IOMO ponúka prístup k elektronickým službám štátu na jednom asistovanom mieste – rýchlejšie, jednoduchšie a pod spoločnou strechou.

Stačí navštíviť pracovisko IOMO a na jednom mieste vybavíte:
-Výpis z listu vlastníctva
-Výpis z obchodného registra
-Výpis  z registra trestov

Všetky dokumenty sú platnými verejnými listinami použiteľnými na  právne úkony.

Postupne sa bude služba rozširovať. Zoznam služieb je k dispozícii na www.iomo.sk.

Výpis z listu vlastníctva

Na ktoromkoľvek IOMO môžete požiadať o vydanie výpisu za nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú kdekoľvek na Slovensku bez regionálnej viazanosti. Nie je tak potrebné navštíviť IOMO v mieste vášho trvalého bydliska. List vlastníctva je záznam, ktorý preukazuje vlastnícke vzťahy k nehnuteľnosti. Obsahuje údaje o nehnuteľnosti, o vlastníkoch, ťarchy (záložné právo, vecné bremeno) a spôsob nadobudnutia nehnuteľnosti (kúpa, darovanie, dedenie, súdne rozhodnutie). Výpis z listu vlastníctva je verejná listina, ktorá obsahuje údaje zapísané v liste vlastníctva ku dňu vyhotovenia výpisu.

Na pracoviskách IOMO môžete získať:
-úplný výpis z listu vlastníctva, ktorý obsahuje všetky dôležité údaje zapísané v liste vlastníctva
-čiastočný výpis z listu vlastníctva, ktorý obsahuje iba časť údajov zapísaných v liste vlastníctva) len vybraných vlastníkov, nehnuteľnosti, stavby, parcely – ak ich je na liste vlastníctva uvedených viac).

O výpis z listu vlastníctva môže požiadať  ktokoľvek, aj keď nie je vlastníkom nehnuteľnosti. O výpis z listu vlastníctva, ktorý bude obsahovať rodné číslo, môže požiadať iba majiteľ nehnuteľnosti alebo jeho splnomocnenec, ktorý predloží úradne overené splnomocnenie. Splnomocnenie musí byť vystavené najviac 30 dní pred zadaním požiadavky do IOMO. Občan sa pri vybavovaní výpisu z listu vlastníctva preukazuje platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom. Žiadosť o vydanie výpisu z listu vlastníctva sa vybavuje do 24 hodín alebo v ďalší pracovný deň v prípade podania žiadosti cez víkend alebo sviatok.
Poplatok 7,90 €

Výpis z obchodného registra

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú  údaje týkajúce sa podnikateľov. Obsahuje obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, predmet podnikania, štatutárny orgán, spôsob konania a zoznam konateľov. Výpis z obchodného registra je dokument, ktorý obsahuje údaje zapísané v Obchodnom registri ku dňu vyhotovenia výpisu. Na pracoviskách IOMO môžete získať výpis z obchodného registra použiteľný na právne úkony. O výpis z obchodného registra môže požiadať ktokoľvek bez udania konkrétneho dôvodu. Občan sa pri vybavovaní výpisu z obchodného registra preukazuje občiansky preukazom alebo cestovným pasom. Žiadosť o vydanie výpisu z obchodného registra sa vybavuje okamžite, na počkanie.
Poplatok 4,50 €


Výpis/Odpis z registra trestov

Register trestov je evidencia spáchaných trestných činov fyzických osôb, ktorý vedie Generálna prokuratúra Slovenskej republiky. Výpis z registra trestov je listina, ktorá preukazuje, či osoba bola alebo nebola odsúdená a obsahuje len odsúdenia, ktoré neboli zahladené (vymazané). Občan Slovenskej republiky sa pri vybavovaní Výpisu z registra trestov na pracovisku IOMO preukazuje platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom vrátane originálu alebo kópie rodného listu.
Odpis z registra trestov (ktorý je verejnou listinou) sa uvádzajú údaje o každom právoplatnom  odsúdení, priebehu výkonu trestu a ochranného opatrenia, aj o odsúdeniach, ktoré boli podľa rozhodnutia súdu alebo na základe zákona zahladené.
Cudzinec sa preukazuje platným cestovným pasom vrátane úradne preloženej kópie rodného listu.
Žiadosť o vydanie výpisu z registra trestov sa vybavuje okamžite na počkanie, najneskôr však do dvoch hodín, ak bola žiadosť podaná do 13.00  hodiny. V prípade podania žiadosti po 13.00 hodine je žiadosť vybavená v nasledujúci deň.
Poplatok 3,90 €

Cenník služieb
Platby za asistované služby IOMO sa riadia sadzobníkom úhrad za činnosť IOMO podľa Vyhlášky č. 25/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov. Žiadateľ uhrádza za jednotlivé služby aj správny poplatok podľa platného zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

SADZOBNÍK ÚHRAD ZA ČINNOSŤ INTEGROVANÉHO OBSLUŽNÉHO MIESTA


Služba
Poplatokza el.
službu cez IOM
Poplatok za
asistenciu IOM
Celková zaplatená
cena za službu
Odpis z registra trestov na právne účely  2.00€  1.90€  3.90€
Výpis z registra trestov na právne účely  2.00€  1.90€  3.90€
Výpis z listu vlastníctva na právne účely  4.00€  3.90€  7,90€
Výpis z obchodného registra na právne účely  0.00€  4,50€  4,50€

pdfIOMO
pdfIOMO CENNÍK
pdfPREVÁDZKOVÁ SMERNICA IOMO
pdfBEZPEČNOSTNÁ POLITIKA IOMO13