Mesto úspešné s projektom revitalizácie hospodárskej budovy III, tzv. južná budova

Pohľad na južnú stranu depozituV marci 2018 mesto Holíč podalo žiadosť o dotáciu na projekt s názvom: Rekonštrukcia NKP – Holíčsky zámok – Hospodárska budova. Uvedená žiadosť bola podaná na základe výzvy Ministerstva kultúry SR, v rámci programu 1. Obnovme si svoj dom a podprogramu 1.6 Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy. Projekt bol schválený vo výške 666 000 € a taktiež bude spolufinancovaný aj z vlastných zdrojov mesta vo výške 5 % t.j. 35 080 €. Po podpísaní zmluvy z Ministerstvom kultúry SR a po kontrole procesu verejného obstarávania MK SR, bola následne vybraná úspešná firma EUROFRAME, a.s. Skalica, ktorá už v tomto období začne s realizáciou nasledovných prác: opravou omietok s výmaľbou, výmenou latovania, strešnej krytiny a klampiarskych výrobkov, reštaurovaním kamenného portálu, rekonštrukciou okien s výmenou zasklenia, vybudovaním hygienického zariadenia vrátane skladu depozitných predmetov. Súčasťou rekonštrukcie bude aj vybudovanie tlakovej splaškovej kanalizácie s pripojením do verejnej kanalizácie.

Čítať ďalej...

Mestské múzeum a galéria bude mať opravené priestory

FOTO galeriaMesto Holíč začalo v novembri 2018 s revitalizáciou priestorov Mestského múzea a galérie v budove Fajansy. Táto budova je jednou z historických remeselných domov, kde sa vyrábala Holíčska fajansa. Je NKP zapísanou v Ústrednom zozname NKP pod číslom 614. Výrobu fajansy podnietili dobré prírodné podmienky, náleziská vhodnej hliny, ktorej najväčšou prednosťou bolo, že sa dala dobre formovať, pri schnutí nepraskala a po vypálení v ohni nebola príliš červená. K rozšíreniu manufaktúrnych priestorov prišlo v rokoch 1783 - 1791. V súčasnosti tu sídli časť mestského úradu i ZUŠ a nachádzajú sa tu výstavné priestory Mestského múzea a galérie. Konalo sa tu niekoľko významných výstav, napríklad František Štefan Lotrinský – Holíčska fajansa a kamenina, Z reštaurátorskej tvorby Ivana Galamboša, Premeny života v Habsburskej monarchii v období panovania Márie Terézie. Revitalizácia uvedených priestorov (na snímke), okrem stavebných prác (zasekanie káblových rozvodov do stien, opravu trhlín a poškodených častí omietok, maľby stien a stropov, výmenu pôvodných žiaroviek za úsporné LED) zahŕňa aj vybavenie priestorov kamerovým ako i novým závesným systémom, ktorý bude počas výstav slúžiť na ľahšiu manipuláciu a efektnejšie vystavovanie exponátov.

Čítať ďalej...

Poslanci zvolili členov komisií mestského zastupiteľstva

titulka 2msz5. februára sa uskutočnilo prvé tohtoročné rokovanie poslaneckého zboru v Holíči. Z dôvodu neúčasti na Ustanovujúcom zasadaní mestského zastupiteľstva zložil zákonom stanovený sľub poslanec Igor Bartošík, ktorého následne zastupiteľstvo zvolilo za člena Mestskej rady v Holíči pre volebné obdobie 2018-2022.
V rámci rokovania sa okrem iného uskutočnila voľba členov komisií mestského zastupiteľstva (predsedovia a podpredsedovia boli zvolení na predošlom zastupiteľstve ako aj členovia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov). Na základe tajného hlasovania sa z navrhovaných kandidátov stali členmi príslušných komisií jednotlivci, ktorí získali najvyšší počet hlasov.

Čítať ďalej...

Slávnostné odhalenie pomníka Nikitu Lunina

titulka lunin1. februára pripravilo Mesto Holíč slávnostné podujatie pri príležitosti odhalenia obnoveného náhrobku Nikitu Sergejeviča Lunina. Prvá časť so spomienkovým aktom a uctením si pamiatky sa konala na cintoríne, kde je tento dôstojník Kutuzovovej armády pochovaný, ďalší program pokračoval v Kultúrno-osvetovom centre Holíčskeho zámku.
Pomník Nikitu Lunina bol obnovený aj vďaka finančnej podpore Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR i Mesta Holíč.

Čítať ďalej...

Seniori sa zabávali na svojom plese

titulka seniorplesV piatok 25. januára patrili priestory Kultúrno-osvetového centra ďalšiemu spoločenskému podujatiu.
Konal sa tu už XIII. Ples seniorov, ktorý v spolupráci s Mestom Holíč pripravili členovia Mužského speváckeho zboru ECHO.
O dobrú náladu v sále i na parkete sa počas celého večera postarala Malá dychová hudba Rubín zo Skalice.

Čítať ďalej...

13