Zaplatili ste za psa či parkovanie ?

Finančné oddelenie MsÚ v Holíči pripomína občanom, že v zmysle VZN mesta Holíč č. 40/2006 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO je splatná do 31. januára 2007 miestna daň za psa  a miestna daň za užívanie verejného priestranstva ( napr. trvalé parkovanie vozidla na vymedzenom parkovacom mieste ). 

Sadzba dane za psa chovaného v :

bytovom dome je 1 000,- Sk za jedného psa a kalendárny rok,

rodinnom dome je 300,- Sk za jedného psa a kalendárny rok,

objektoch právnických osôb v meste je 300,- Sk za jedného psa a kalendárny rok. 

Sadzba dane za trvalé parkovanie vozidla na vymedzenom parkovacom mieste je 0,50 Sk za každý m2 a každý aj začatý deň ( t.j. 1 001,- Sk za rok ).

Ostatné sadzby sú uvedené v predmetnom VZN mesta Holíč. Miestne dane je možné uhradiť v prospech účtu mesta Holíč alebo v hotovosti do centrálnej pokladne mestského úradu ( vo dvore MsÚ ).  

Ustanovili novú samosprávu mesta Holíč

V holíčskom dome kultúry sa v utorok 2.januára uskutočnilo ustanovujúce zasadanie mestského zastupiteľstva v Holíči, ktoré na základe zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolal odstupujúci primátor Ing.Vladimír Horák.
Sample Image

Čítať ďalej...

Predvianočná prehliadka činnosti SOU

Stalo sa už tradíciou, že riaditeľstvo Stredného odborného učilišťa v Holíči pravidelne usporadúva výstavy výrobkov a prác svojich žiakov. A tak ako po iné roky aj v tomto predvianočnom období pripravilo pre verejnosť ďalšiu takúto výstavu, ktorú spojilo s podujatím nazvaným Dni otvorených dverí.

Sample Image

Čítať ďalej...

Novým primátorom Holíča je Zdenko Čambal

Novým primátorom mesta Holíč je Zdenko Čambal
Mesto Holíč má po štyroch rokoch nového primátora. Stal sa ním Zdenko Čambal, kandidát koalície SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS, o ktorého víťazstve rozhodli občania v komunálnych voľbách do orgánov samosprávy obcí v sobotu 2.decembra. Z piatich kandidátov, uchádzajúcich sa o tento post, na základe oficiálnych výsledkov volieb, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR, získal najvyšší počet hlasov oprávnených občanov. Z celkového počtu 3438 voličov, ktorí odovzdali platné hlasovacie lístky, mu vyjadrilo dôveru 1300 občanov. Doterajší primátor Vladimír Horák s rozdielom iba 10 hlasov skončil na druhom mieste, keď ho podporilo 1290 oprávnených občanov.
Tretie miesto obsadil Rastislav Caletka so 411 hlasmi, ako štvrtý s podporou 385 voličov sa umiestnil doterajší zástupca primátora Vladimír Petrovič a na piatom mieste skončil Martin Cudziš, ktorému odovzdalo svoj hlas 52 voličov.

Sample Image

Občianska povinnosť priviedla do volebnej miestnosti jedného z kandidátov na post primátora Zdenka Čambala ešte v dopoludňajších hodinách. Jeho rozhodnutie a túžba stať sa prvým mužom Holíča v nasledujúcom volebnom období sa už o niekoľko hodín naplnili. Svojej funkcie by sa mal oficiálne ujať už v najbližších dňoch.

Čítať ďalej...

Pavel Proksa jubiluje

 3.novembra sa dožil pekného životného jubilea, 86 rokov, Pavel Proksa, bývalý farár evanjelickej a.v. cirkvi, od roku 1955 pôsobiaci v Holíči. Jubilantovi, čestnému občanovi mesta Holíč prišli pri tejto príležitosti zablahoželať zástupca primátora Vladimír Petrovič a pracovníčka odboru kultúry, športu a sociálnych vecí Helena Huláková.

Čítať ďalej...

13