Zmluva o spolupráci v cestovnom ruchu

V priestoroch Regionálnej rozvojovej agentúry v Skalici sa v rámci projektu Záhorie región - projekt rozvoja cestovného ruchu uskutočnilo vo štvrtok 1.februára slávnostné podpísanie partnerskej zmluvy medzi vznikajúcim združením z Holíča s názvom Záhorie región a združením Region Slovácko.
Sample Image

Čítať ďalej...

Na mestskom reprezentačnom plese

V sobotu 27. januára ožil holíčsky dom kultúry opäť slávnostnou atmosférou. Pre všetkých, ktorí sa chceli dobre zabaviť i zatancovať, pripravilo Centrum kultúry a športu v spolupráci s Mestom Holíč už XI. mestský reprezentačný ples.
Sample Image

Čítať ďalej...

Záujemcom o dotácie z rozpočtu mesta

Mesto Holíč vyzýva právnické osoby, ktorých je zakladateľom, právnické a fyzické osoby podnikateľov, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Holíč na rok 2007 v zmysle VZN mesta Holíč č. 35/2006. Žiadosť je potrebné predložiť písomne na tlačive, ktoré tvorí prílohu č.1 VZN na podateľňu Mestského úradu v Holíči. Tlačivo je k dispozícii na webovej stránke mesta www.holic.sk  - Úradné dokumenty alebo na podateľni Mestského úradu v Holíči.

Zaplatili ste za psa či parkovanie ?

Finančné oddelenie MsÚ v Holíči pripomína občanom, že v zmysle VZN mesta Holíč č. 40/2006 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO je splatná do 31. januára 2007 miestna daň za psa  a miestna daň za užívanie verejného priestranstva ( napr. trvalé parkovanie vozidla na vymedzenom parkovacom mieste ). 

Sadzba dane za psa chovaného v :

bytovom dome je 1 000,- Sk za jedného psa a kalendárny rok,

rodinnom dome je 300,- Sk za jedného psa a kalendárny rok,

objektoch právnických osôb v meste je 300,- Sk za jedného psa a kalendárny rok. 

Sadzba dane za trvalé parkovanie vozidla na vymedzenom parkovacom mieste je 0,50 Sk za každý m2 a každý aj začatý deň ( t.j. 1 001,- Sk za rok ).

Ostatné sadzby sú uvedené v predmetnom VZN mesta Holíč. Miestne dane je možné uhradiť v prospech účtu mesta Holíč alebo v hotovosti do centrálnej pokladne mestského úradu ( vo dvore MsÚ ).  

Ustanovili novú samosprávu mesta Holíč

V holíčskom dome kultúry sa v utorok 2.januára uskutočnilo ustanovujúce zasadanie mestského zastupiteľstva v Holíči, ktoré na základe zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolal odstupujúci primátor Ing.Vladimír Horák.
Sample Image

Čítať ďalej...

13