Zmluvy za užívanie hrobového miesta stále aktuálne

Na oddelení výstavby a ŽP Mestského úradu v Holíči prebieha uzatváranie nájomných zmlúv za užívanie hrobového miesta.
Žiadame občanov, aby v prípade, ak dostanú výzvu o spísaní nájomnej zmluvy, sa za týmto účelom v dňoch na to určených, t.j. utorok v čase od 7.30 do 15.30 hod. a štvrtok od 7.30 do 15.00 hod. dostavili na uvedené oddelenie podľa možností v čo najkratšom čase.
Zároveň vyzývame všetkých občanov, ktorí do dnešného dňa nemajú uhradený nájom za hrobové miesta, aby si túto povinnosť neodkladne splnili.
Pre úplnosť pripomíname, že úhrada nájomného za hrobové miesto predstavuje čiastku:
za jednohrob  1000,-Sk
dvojhrob 2000,-Sk
trojhrob 3000,-Sk
štvrtý hrob 3500,-Sk
Detské hroby, hroby historicky významných osobností a urny nepodliehajú spoplatneniu.
Poplatok je treba zaplatiť priamo do pokladne mesta(vo dvore hlavnej budovy mestského úradu).

Mesto odovzdalo nové nájomné byty

Sample ImageV piatok 26.októbra sa v Holíči uskutočnilo slávnostné odovzdávanie dvoch bytových domov. Radosť z nového bývania v  moderných bytoch pocítili v tento deň nájomníci každého z osemdesiatich bytov, ktoré boli zrealizované v rámci výstavby dvoch obytných domov na ulici Márie Terézie.
Skôr, ako si každý z nich prevzal kľúče od nového príbytku, bytovky oficiálne odovzdali do užívania symbolickým prestrihnutím pásky spolu primátorom mesta Zdenkom Čambalom Daniel Ács, štátny tajomník ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a Miroslav Kašuba, riaditeľ Štátneho fondu rozvoja bývania.

Čítať ďalej...

Štúdia obnovy verejných priestranstiev – Holíč Centrum

Mesto Holíč zabezpečilo Štúdiu obnovy verejných priestranstiev – Holíč Centrum zameranú na revitalizáciu mesta, ako prvotný podklad pre získanie dotácií a grantov z európskych štruktúr.  Ide o zámer vypracovaný pre ideové a komplexné riešenie historicky najhodnotnejších častí mesta – ulíc Zámocká, Námestie sv. Martina, Hviezdoslavova, časti  J.J. Boora, časti ul. Bernolákova a ul. Bratislavská, ktorý spracoval  kolektív fundovaných  riešiteľov. Štúdia sa zaoberá aj dobovou zástavbou v mestskej štvrti Chalupy.

Čítať ďalej...

Tlačová správa

„Súčasné trendy v investovaní do regiónov Slovenska“  je názov konferencie, ktorú organizuje spoločnosť Castor & Pollux, a.s. v spolupráci s Európskym vzdelávacím inštitútom n.o. v dňoch  15. a 16. novembra 2007 v hoteli Magnólia v Piešťanoch.

Hlavnými témami konferencie sú rozvoj miest a obcí s dôrazom na rozvoj infraštruktúry, podpora štátu pri rozvoji regiónov Slovenska, problematika verejno-súkromných partnerstiev a postup pri implementácii tejto metódy spolupráce verejného a súkromného sektora.

Čítať ďalej...

Oznámenie


Mesto Holíč , ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie oznamuje občanom, organizáciám a dotknutým inštitúciám  v zmysle § 22 zákona         č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov prerokovávanie návrhu riešenia Územného plánu obce Holíč - Zmeny a doplnky č.2 ÚPN-SÚ Holíč – 1996
 

Začatie prerokovávania        4.10.2007
Ukončenie prerokovávania        5.11.2007


Kompletné spracovanie návrhu riešenia je k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Holíči, Oddelení výstavby a životného prostredia, Bernolákova ul. č.3, tiež  na internetovej stránke  mesta  Holíč  www.holic.sk .
Pripomienky k návrhu riešenia Územného plánu obce Holíč-Zmeny a doplnky č.2 ÚPN-SÚ Holíč – 1996 môžete podávať na Mesto Holíč  30 dní odo dňa  tohto oznámenia, najneskôr  5.11.2007.


Verejné prerokovanie dokumentácie sa bude konať dňa

30.10.2007 o 14,00 hod. pre dotknuté inštitúcie a o 16,00 hod. pre verejnosť
v Kultúrnom dome , Moyzesova ulica v Holíči.


Zdenko Čambal
primátor mesta

Čítať ďalej...

13