Bezplatná telefónna linka 159 v prevádzke

Mestská polícia Holíč má zriadenú bezplatnú telefónnu linku. Na kontaktné číslo 159 môžu občania volať bezplatne a využívať nepretržitú linku v prípade, ak budú chcieť nahlásiť zistené negatíva, krádeže, výtržníctvo, rušenie nočného kľudu, podozrenia z páchania rôznych trestných činností ale aj rôzne havarijné situácie či už na verejnom osvetlení alebo kanalizácii ako aj v prípade iných havárií, nešťastí, zranení a podobne.
Volať na uvedené číslo je možné z pevných liniek ako aj  zo všetkých mobilných sietí v Holíči i z okolia.

Prístup k železničnej stanici v Holíči dočasne obmedzený

Mesto Holíč oznamuje občanom, že s výstavbou obchodnej prevádzky LIDL na ulici Lúčky sa začala v uplynulých dňoch aj výstavba kruhového objazdu, ktorá zamedzuje vstup na chodník k železničnej stanici pri rekonštruovanej križovatke ulíc Sasinkova a Hodonínska.

Čítať ďalej...

Nezáväzný dotazník

V Holíči sa plánuje realizovať výstavba bytovky do osobného vlastníctva. V súčasnosti prebieha prieskum záujmu o byty. Výsledkom analýzy bude aj pomerné rozdelenie typov bytov (počet izieb, rozloha, atď.). Projekt sa bude realizovať niekoľkými etapami, no možnosť vyjadrenia máte len teraz! Cena bude určená na m2 a konečná cena bytu bude závisieť od jeho rozlohy.

Vyplňte elektronický dotazník zašlite ho mailom,poštou alebo osobne na nižšie uvedené adresy:   

Dotazník na stiahnutie (doc )

Oznam

Mesto Holíč touto cestou upozorňuje, že v súčasnej dobe je možné podať si žiadosť o dotáciu z rozpočtových prostriedkov mesta na rok 2008 podľa platného VZN č. 35 o poskytovaní dotácií z rozpočtových prostriedkov mesta. Táto žiadosť musí byť na tlačive „ Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Holíč na rok 2008“, ktoré je prílohou horeuvedeného  VZN č. 35. Toto tlačivo je k dispozícii na internetovej stránke Mesta Holíč www.holic.sk alebo je možné si ho vyzdvihnúť osobne na finančnom oddelení u Ing. Bolfovej,  prípadne na podateľni Mestského úradu v Holíči . Žiadatelia o dotáciu musia byť zaregistrovaní t.j. musia mať pridelené IČO. Upozorňujeme, že došlo k zmene termínu predkladania žiadostí a preto je potrebné žiadosť doručiť osobne alebo poštou najneskôr  do 31. marca 2008  na podateľňu Mestského úradu v Holíči.
13