slovenskoSKMesto Holíč oznamuje, že rozhodnutia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady posiela právnickým osobám zapísaným v Obchodnom registri do ich elektronických schránok v elektronickej forme na www.slovensko.sk.

Mesto Holíč nenesie žiadnu zodpovednosť za to, že PO, ktorým Mesto Holíč zaslalo úradné rozhodnutie si neprevezmú úradný dokument.

MIESTNY SPOLOK SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA V HOLÍČI

Slovensky cerveny krizP O Ď A K O V A N I E

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Holíči a Hematologicko – transfuziologické oddelenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Skalici týmto vyslovujú poďakovanie všetkým dobrovoľným darcom krvi, ktorí sa dňa 7. augusta 2017 zúčastnili spoločného odberu krvi.
Zároveň oznamujeme, že ďalší spoločný odber krvi sa uskutoční dňa 6. novembra 2017, o čom Vás budeme včas informovať.
Radi uvítame aj nových dobrovoľných darcov krvi.
Ešte raz ďakujeme a veríme, že prídete svoju krv darovať aj nabudúce.
Krv darovali:

Čítať ďalej...

OrPZ Skalica

PoliciaOkresné riaditeľstvo Policajného zboru v Skalici upozorňuje občanov na opätovne sa vyskytujúce prípady v okrese Skalica, keď neznáma osoba telefonicky na pevnú linku kontaktuje občana ( prevažne seniorov v pokročilom veku) s tým, že niekto z rodinných príslušníkov (syn, dcéra, vnuk...) spôsobil dopravnú nehodu, pri ktorej si poranil jazyk a preto nemôže hovoriť a za účelom zaplatenia škody, resp. ošetrenia inej osoby potrebuje určitú finančnú čiastku. Uvedenú finančnú čiastku žiada zaslať na účet. Neznáma osoba sa snaží celú situáciu časovo súriť a tým vyvíjať na občana psychický tlak.
V prípade, že budete takouto osobou kontaktovaní, na uvedený telefonát nijako nereagujte, v žiadnom prípade nezasielajte peniaze na účet, nikomu ich ani osobne neodovzdávajte, nevpúšťajte cudzie osoby do svojho domu, bytu, overte si u príbuzných, či sa naozaj niečo nastalo a kontaktujte POLÍCIU na linke 158.

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., udeľuje „GENERÁLNY PARDON"

BVS logoBratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., udeľuje
„GENERÁLNY PARDON"
na neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie
Producenti odpadových vôd, ktorí sú bez zmluvy pripojení na verejnú kanalizáciu,
majú v období od 20. júna do 31. augusta 2017 možnosť bez sankcií zlegalizovať
svoje pripojenie. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., (BVS) si nebude voči nim
uplatňovať náhradu škody ani zmluvnú pokutu.
Generálny pardon sa týka tých, ktorí odvádzajú odpadové vody a vody z povrchového odtoku
(zrážkové vody) do verejnej kanalizácie v správe BVS a majú s BVS uzatvorenú platnú a
účinnú zmluvu na dodávku pitnej vody z verejného vodovodu (platia vodné) bez zavedenej
služby „odvádzanie a čistenie odpadových vôd" (stočné) a/alebo „odvádzanie a čistenie vôd
z povrchového odtoku" (zrážky), prípadne odvádzajú odpadové vody do verejnej kanalizácie
z iných/ vlastných zdrojov.

Čítať ďalej...

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža

Slovensky cerveny krizMiestny spolok Slovenského Červeného kríža v Holíči a Hematologicko-transfúziologické oddelenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou Skalica týmto oznamujú všetkým dobrovoľným darcom krvi, že spoločný odber krvi sa

uskutoční dňa : 7. augusta 2017 t.j. v pondelok v Transfúznej stanici v Skalici.
Odchod autobusu : 7.30 hod.
Miesto odchodu : Zdravotné stredisko v Holíči, Domov dôchodcov v Holíči.

Tešíme sa na Vašu účasť, za ktorú Vám vopred ďakujeme a radi privítame aj nových dobrovoľných darcov krvi.

MsZ 25.7.2017

transparentPRIMÁTOR MESTA HOLÍČ
z v o l á v a
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Holíči, ktoré sa
uskutoční dňa 25.07.2017 t. j. v utorok o 14,00 hod.
v Kultúrno osvetovom centre v areáli Holíčskeho zámku .

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Interpelácie poslancov
4. Uskutočnenie V. - VIII. zmeny rozpočtu r. 2017
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k V. - VIII. zmene rozpočtu r. 2017
6. Žiadosti o NFP
7. Zverenie majetku Mesta Holíč do správy I. ZŠ Bernolákova
Holíč
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver

PhDr. Zdenko Čambal
primátor mesta
13