slovenskoSKMesto Holíč oznamuje, že všetky úradné dokumenty posiela právnickým osobám zapísaným v Obchodnom registri do ich elektronických schránok v elektronickej forme na www.slovensko.sk.

Mesto Holíč za neprevzatie úradného domumentu právnickou osobou zaslaného elektronickou formou nenesie žiadnu zodpovednosť.

Oznámenie MZZO pre FO a PO podnikajúce v meste Holíč

InfoV zmysle VZN č. 104 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľov malých zdrojov znečistenia, týmto upozorňujeme právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie na povinnosť do 15.2. príslušného roka oznámiť množstvo a typ paliva spotrebovaného za predchádzajúci kalendárny rok.
Údaje je potrebné vyplniť na formulári , ktorý je súčasťou spomínaného VZN-ka.
Výška poplatku sa vyrubuje nasledovne:

Čítať ďalej...

Pozvánka na MsZ 22.12.2017

transparentPRIMÁTOR MESTA HOLÍČ
z v o l á v a
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Holíči, ktoré sa
uskutoční dňa 22.12.2017 t. j. v piatok o 10,30 hod.
v obradnej siemi MsÚ Holíč, Bratislavská ul.(vo dvore).

Program:

1. Otvorenie
2. Prejednanie rozhodnutí vydaných ÚVO
3. Návrh na XIII. zmenu rozpočtu r. 2017
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k XIII. zmene rozpočtu r. 2017
5. Diskusia
6. Záver

PhDr. Zdenko Čambal
primátor

Dokumentácia

MSSČK ďakuje...

Slovensky cerveny krizMiestny spolok Slovenského Červeného kríža v Holíči vyslovuje poďakovanie všetkým dobrovoľným darcom krvi, ktorí sa zúčastňovali odberov krvi počas celého roka 2017.
V tomto predvianočnom čase Vám prajeme veľa zdravia, šťastia, lásky, rodinnej pohody a pracovných úspechov.
Príjemné prežitie sviatkov vianočných a všetko len to najlepšie v Novom roku 2018.

Čítať ďalej...

Zberný dvor odpadov počas sviatkov

Info
Dňa 23.12.2017 - ZATVORENÉ
od 24.12.2017 do 26.12.2017 - ZATVORENÉ
od 27.12.2017 do 29.12.2017 - OTVORENÉ podľa bežných otváracích hodín
od 30.12.2017 do 01.01.2018 - ZATVORENÉ
od 02.01.2018 do 05.01.2018 - OTVORENÉ podľa bežných otváracích hodín
Dňa 06.01.2018 - ZATVORENÉ
13