Vykonanie deratizácie

InfoMesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč
Verejná vyhláška
podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

Primátor Mesta Holíč v záujme starostlivosti o vytváranie starostlivosti o vytváranie a ochranu zdravého životného prostredia v súlade s § 4 ods.3 písmeno h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe § 53 písm. a) zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov
n a r i a ď u j e
vykonanie deratizácie

Čítať ďalej...

ZsE

ZSEZSE oznamuje prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti:

20180416.pdf
20180417.pdf

Mesto Holíč má osvetlených päť priechodov pre chodcov

Prechod pre chodcovMesto Holíč v roku 2017 predložilo na Ministerstvo vnútra SR žiadosť o poskytnutie dotácie pre projekt s názvom: „Vytvorenie bezpečnostných zón v meste Holíč". S uvedeným projektom bolo mesto Holíč úspešné a v mesiaci november mu boli pridelené finančné prostriedky vo výške 18 160 €. Hlavným cieľom uvedeného projektu bolo prispieť k zlepšeniu dopravno-bezpečnostnej situácie, prostredníctvom osvetlenia plochy vodorovného značenia existujúcich 5 priechodov pre chodcov na najfrekventovanejších cestách v meste Holíč. Vybrané priechody pre chodcov sú každodenne zaťažené hustotou dopravy a koncentráciou obyvateľstva. Jedná sa o nasledovné priechody:
1. ulica Bratislavská - Námestie mieru
2. ulica Bernolákova - pri Kostole sv. Martina
3. ulica Bernolákova - pri Strednej odbornej škole J. Čabelku
4. ulica Sasinkova - pri autobusovej stanici
5. ulica Sasinkova - pri kruhovom objazde.

Čítať ďalej...

PLÁNOVANÝ ZVOZ HALUZIA RODINNÉ DOMY I. polrok 2018

InfoVážení občania, mesto Holíč Vám oznamuje termíny zvozu haluzia /konárov z jarného orezu/, ktorý sa uskutoční v mesiaci apríl 2018 nasledovne:

Dňa 09.04.2018 /pondelok/
ulica: Schiffelova, Lidická, Duklianska, 29.augusta, Budovateľská, Gagarinova,
Rodinné domky,

Dňa 10.04.2018 /utorok/
ulica: Vrádištská, Priečna, Priateľstva, Pri štadíóne, Športová, Vysoká, Palárikova,
Sibírska, Veterná, Betlehém, Svätojánska, Kopčanská,

dňa 11.04.2018 /streda/
ulica: Kátovská, Kukučínova, Bottova, Kpt. Nálepku, Fučíkova, M. R. Štefánika, Partizánska, Mlynská, Jesenského, Potočná, Jednoradová, Hollého, Ružová, Staničná

Čítať ďalej...

Mesto začalo s rekonštrukciou „Koniarne“

titulkaV apríli 2017 mesto Holíč podalo žiadosť o dotáciu na projekt s názvom: Rekonštrukcia NKP – Holíčsky zámok – Koniareň. Uvedená žiadosť bola podaná na základe výzvy Ministerstva kultúry SR, v rámci programu 1. Obnovme si svoj dom a podprogramu 1.6 Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy. Projekt bol v máji minulého roku schválený vo výške 588 860 €. Spolufinancovaný bude z vlastných zdrojov mesta vo výške 5 % t.j. 50 456 €. Po podpísaní zmluvy z Ministerstvom kultúry SR a po procese verejného obstarávania bola následne vybraná úspešná firma SOAR sk, a.s. Žilina, ktorá už v tomto období začala s nasledovnými prácami: odkopanie základových múrov obvodových stien, odizolovanie základov proti vlhkosti a zateplenie základov, demontáž strešnej krytiny, dažďových žľabov a zvodov, odstránenie a nahradenie poškodených drevených krov a vytvorenie replík pôvodných komínov v podstrešnom priestore.

Čítať ďalej...

13