Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Príslušník mestskej polície

transparentM E S T O H O L Í Č

Bratislavská 5, 908 51 Holíč
tel. 034/3210511, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Primátor mesta vyhlasuje výberové konanie na obsadenie
pracovnej pozície

Príslušník mestskej polície

Požadované kvalifikačné predpoklady:
◘ stredoškolské vzdelanie s maturitou

Požadovaná kvalifikácia:
◘ vek 21 rokov a viac,
◘ občianska bezúhonnosť,
◘ vodičský preukaz skupiny B,
◘ zbrojný preukaz skupiny „B", resp. „C" vítaný,
◘ dobrý zdravotný stav, telesná a duševná spôsobilosť,
◘ základy práce s počítačom a schopnosť používať internet,
◘ dobré komunikačné schopnosti, flexibilita,
◘ znalosť cudzieho jazyka je vítaná.
◘ ponúkaná mzda: podľa Zákona § 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čítať ďalej...

Ustanovujúce MsZ - 7.12.2018

transparentV zmysle § 13 ods. 4a) zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Holíči
z v o l á v a m 
ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Holíči, ktoré sa uskutoční dňa 07.12.2018 ( piatok ) o 15,00 hod. v Kultúrno osvetovom centre v areáli holíčskeho zámku.

PhDr. Zdenko Čambal, v.r.
primátor mesta


Návrh programu zasadnutia:

Čítať ďalej...

Mesto Holíč úspešné s projektom "Modrotlač – obnova tradície v cezhraničnom regióne"

transparentVo februári 2018 podalo mesto Holíč v rámci výzvy: 1/FMP/6c/I,N žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Fondu malých projektov programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika projekt s názvom: "Modrotlač – obnova tradície v cezhraničnom regióne". Projekt bol v auguste 2018 schválený a mestu Holíč boli schválené celkové oprávnené výdavky malého projektu vo výške 33 677,06 EUR (z toho výška NFP z EFRR predstavuje sumu 28 625,50 EUR, výška NFP zo ŠR tvorí sumu 3 367,70 EUR). Mesto Holíč sa bude na projekte podieľať sumou 1 683,86 EUR. Partnerom uvedeného projektu je Národní ústav lidové kultury sídliaci v Strážnici, ktorého hlavnou úlohou je vykonávanie výskumu kultúrneho dedičstva v odbore tradičnej a ľudovej kultúry, spracovávanie získaných dokladov, organizovanie folklórnych a vzdelávacích akcií a pod.

Čítať ďalej...

Voľby do samosprávy obcí - 10.11.2018 - VÝSLEDKY Holíč

transparent
Výsledky volieb do orgánov samosprávy Mesta Holíč konaných dňa 10.11.2018

Čítať ďalej...

Pre žiadateľov o dotáciu z rozpočtových prostriedkov mesta

InfoMesto Holíč touto cestou upozorňuje všetkých žiadateľov o dotáciu z rozpočtových prostriedkov mesta, ktorým boli v roku 2018 poskytnuté finančné prostriedky, na dodržanie termínu vyúčtovania použitých finančných prostriedkov. Upozorňujeme, že termín vyúčtovania je v zmysle uzatvorenej zmluvy do 30 kalendárnych dní po ich vyčerpaní a to aj v prípade čiastočného čerpania dotácie, najneskôr však do 31.12.2018.
Vyúčtovanie musí byť predložené na tlačive „ Zúčtovanie dotácie poskytnutej z rozpočtových prostriedkov mesta", ktoré tvorí prílohu č. 2 k VZN č. 35 o poskytovaní dotácií z rozpočtových prostriedkov mesta. Toto tlačivo je k dispozícii na internetovej stránke Mesta Holíč www.holic.sk alebo je možné si ho vyzdvihnúť osobne na finančnom oddelení u p. Biskupičovej. Súčasťou vyúčtovania sú kópie účtovných dokladov a dokumentácia preukazujúca, že prijímateľ umiestnil na viditeľnom mieste, spojeným s realizáciou zmluvy, erb Mesta Holíč a zverejnil informáciu, že predmet zmluvy bol spolufinancovaný z rozpočtových prostriedkov Mesta Holíč. Vyúčtovanie je možné doručiť osobne na finančné oddelenie, prípadne poštou na adresu:
Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč.

Čítať ďalej...

13