Pre žiadateľov o dotáciu z rozpočtových prostriedkov mesta

InfoMesto Holíč touto cestou upozorňuje všetkých žiadateľov o dotáciu z rozpočtových prostriedkov mesta, ktorým boli v roku 2018 poskytnuté finančné prostriedky, na dodržanie termínu vyúčtovania použitých finančných prostriedkov. Upozorňujeme, že termín vyúčtovania je v zmysle uzatvorenej zmluvy do 30 kalendárnych dní po ich vyčerpaní a to aj v prípade čiastočného čerpania dotácie, najneskôr však do 31.12.2018.
Vyúčtovanie musí byť predložené na tlačive „ Zúčtovanie dotácie poskytnutej z rozpočtových prostriedkov mesta", ktoré tvorí prílohu č. 2 k VZN č. 35 o poskytovaní dotácií z rozpočtových prostriedkov mesta. Toto tlačivo je k dispozícii na internetovej stránke Mesta Holíč www.holic.sk alebo je možné si ho vyzdvihnúť osobne na finančnom oddelení u p. Biskupičovej. Súčasťou vyúčtovania sú kópie účtovných dokladov a dokumentácia preukazujúca, že prijímateľ umiestnil na viditeľnom mieste, spojeným s realizáciou zmluvy, erb Mesta Holíč a zverejnil informáciu, že predmet zmluvy bol spolufinancovaný z rozpočtových prostriedkov Mesta Holíč. Vyúčtovanie je možné doručiť osobne na finančné oddelenie, prípadne poštou na adresu:
Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč.

Čítať ďalej...

Zasadnutie MsZ v Holíči - 29.10.2018

transparentPRIMÁTOR MESTA HOLÍČ
z v o l á v a
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Holíči, ktoré sa
uskutoční dňa 29.10.2018 t. j. v pondelok o 15,00 hod.
v Kultúrno osvetovom centre v areáli holíčskeho zámku .

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Interpelácie poslancov
4. Konsolidovaná výročná správa za r. 2017
5. Uskutočnenie VII. zmeny rozpočtu r. 2018
6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k VII. zmene rozpočtu r. 2018

Čítať ďalej...

Príslušník mestskej polície

InfoM E S T O H O L Í Č

Bratislavská 5, 908 51 Holíč
tel. 034/3210511, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Primátor mesta PhDr. Zdenko Čambal vyhlasuje výberové konanie na obsadenie
pracovnej pozície
Príslušník mestskej polície
Požadované kvalifikačné predpoklady:
◘ stredoškolské vzdelanie s maturitou

Požadovaná kvalifikácia:
◘ vek 21 rokov a viac,
◘ občianska bezúhonnosť,
◘ vodičský preukaz skupiny B,
◘ zbrojný preukaz skupiny „B", resp. „C" vítaný,
◘ dobrý zdravotný stav, telesná a duševná spôsobilosť,
◘ základy práce s počítačom a schopnosť používať internet,
◘ dobré komunikačné schopnosti, flexibilita,
◘ znalosť cudzieho jazyka je vítaná.
◘ ponúkaná mzda: podľa Zákona § 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čítať ďalej...

Cena Slovenskej republiky za krajinu aj pre Holíč

titulka ocenenieMinisterstvo životného prostredia SR spolu s národným koordinátorom Slovenskou agentúrou životného prostredia, vyhlásilo v marci tohto roku 5. ročník Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2018. Do projektu sa mohli zapojiť miestne a regionálne samosprávy, združenia miestnych a regionálnych samospráv, cezhraničné združenia miestnych a regionálnych samospráv spoločne spravujúce krajinu, mimovládne organizácie. Cieľom „Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2018" bolo oceniť aktivity smerujúce ku kvalitnému a udržateľnému manažmentu krajiny. Na Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2018 bolo nominovaných 12 projektov. Mesto Holíč bolo nominované s projektom „Sprievodca Bylinkovou záhradou", ktorý bol podporený z OP Cezhraničná spolupráca SK-CZ 2007-2013. Po úspešnej prezentácii v Hriňovej, kde bol projekt predstavený v 20 minútovej prezentácii odbornej komisii nasledovalo obdobie čakania na vyhodnotenie. Dočkali sme sa 16.10.2018, kedy v historickej radnici v Banskej Bystrici boli slávnostne vyhlásené výsledky. Veľkým potešením bolo odovzdanie osobitného uznania odbornej komisie mestu Holíč v rámci Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2018 za významný profesionálny prínos k obnove zabudnutej barokovej komponovanej krajiny. Cenu si osobne prevzal primátor Zdenko Čambal.

Čítať ďalej...

Príslušník mestskej polície

transparentM E S T O H O L Í Č

Bratislavská 5, 908 51 Holíč
tel. 034/3210511, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Primátor mesta PhDr. Zdenko Čambal vyhlasuje výberové konanie na obsadenie
pracovnej pozície
Príslušník mestskej polície
Požadované kvalifikačné predpoklady:

Čítať ďalej...

13