Mesto Holíč úspešné s projektom „Modernizácia technického stavu a vybavenia odborných učební a vybudovanie školskej knižnice v ZŠ Bernolákova“

InfoKoncom mesiaca jún 2017 podalo mesto Holíč v rámci výzvy s kódom: IROP-PO2-SC222-2016-13 žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu na projekt s názvom: „Modernizácia technického stavu a vybavenia odborných učební a vybudovanie školskej knižnice v ZŠ Bernolákova". Žiadosť bola začiatkom júla 2018 mestu schválená s výškou nenávratného finančného príspevku v sume 142 803,28 EUR, pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 150 319,24 EUR.

Čítať ďalej...

Zbierajme ho všetci spolu

olejePrešiel už nejaký rok - dva od kedy Mesto Holíč začalo aj so zberom starého prepáleného kuchynského oleja a mnohí z Vás ho už aj zbierajú. 
Preto len zopár viet k významu tohto zberu na pripomenutie, ako aj to, že Mesto Holíč, každému záujemcovi poskytne zdarma praktický uzatvárateľný lievik.
Lieviky si môžu občania vyzdvihnúť na oddelení výstavby a ŽP.

Postup zberu u Vás doma bude za použitia lievikov jednoduchý:

- lievik naskrutkujte na čistú PET fľašu, alebo na starú fľašu z oleja. Fľašky môžu byť vo všetkých objemoch. Nepoužívajte fľašu od OCTU !

- opotrebovaný kuchynský olej alebo tuk nalejte do PET fľaše,
- naplnenú PET fľašu pevne uzatvorte, aby sa obsah nevylial do zbernej nádoby a odovzdajte pracovníkovi na zbernom dvore a na Čerpacích staniciach Slovnaft v Holíči.

Odovzdanie je BEZPLATNÉ.

Čítať ďalej...

Pokyny počas "motoriek" a premávka autobusov

Vintage bike racerMesto Holíč oznamuje občanom, že v sobotu 29. septembra 2018 sa bude konať X. ročník Medzinárodných majstrovstiev Slovenska historických motocyklov – Holíčsky zámocký okruh. Z tohto dôvodu žiadame občanov, aby v deň konania pretekov rešpektovali pokyny polície a dopravných komisárov, ktorí budú regulovať dopravu hlavne na križovatkách, a neprechádzali cez cesty v uzatvorenej trase okruhu, inak môže prísť k dopravnej nehode.

Mesto Holíč oznamuje návštevníkom Holíčskeho zámockého okruhu, že záchytné parkoviská budú pred kultúrnym domom na Moyzesovej ulici a v areáli štadióna TJ Iskra Holíč.
Po skončení pretekov budú môcť návštevníci pivných slávností využívať parkovisko pri zámku, tzv. „Dolňák".

Oznamujeme občanom, že v čase konania pretekov budú uzatvorené ulice Zámocká, Bernolákova od kostola po hornú okružnú križovatku, ulica Sasinkova medzi okružnými križovatkami, ulica Hodonínska od LIDLu až po Slovenskú sporiteľňu. Ďalej budú uzatvorené výjazdy z ulíc J. J. Boora, M. Nešpora, Jednoradová.

Čítať ďalej...

Kopčany a Mikulčice spojí lávka cez rieku Moravu

titulka lavkaO necelý rok by mala spojiť Kopčany a Mikulčice lávka cez rieku Moravu. Prvý krok k realizácii tohto zámeru sa uskutočnil 18. septembra poklepaním základných kameňov. Stalo sa tak na slávnostnom podujatí v areáli Slovanského hradiska pri moravských Mikulčiciach za účasti starostov dotknutých obcí, dodávateľa i predstaviteľov Juhomoravského a Trnavského kraja, ktoré participujú na spoločnom projekte „Lávka cez rieku Moravu vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice – Kopčany".
Cieľom projektu je prepojenie oboch lokalít pre cyklistov, peších návštevníkov a miestnych obyvateľov v rámci unikátnej pamiatkovej oblasti slovanského hradiska.

Čítať ďalej...

Zasadnutie MsZ 13.9.2018

transparentPRIMÁTOR MESTA HOLÍČ
z v o l á v a
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Holíči, ktoré sa
uskutoční dňa 13.09.2018 t. j. vo štvrtok o 14,00 hod.
v Kultúrno osvetovom centre v areáli holíčskeho zámku .

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Interpelácie poslancov
4. Uskutočnenie V. zmeny rozpočtu r. 2018
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k V. zmene rozpočtu
6. Návrh VI. zmeny rozpočtu r. 2018
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k VI. zmene rozpočtu r. 2018
8. Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.06.2018
9. VZN o dodržiavaní všeobecnej čistoty a poriadku na území mesta Holíč
10. Dodatok č. 1 k VZN č. 94 Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Holíči
11. Dodatok č. 1 k VZN č. 95 o prenájme bytov v meste Holíč
12. Správa hlavnej kontrolórky o výsledkoch vykonaných kontrol za obdobie apríl až august
2018
13. Delegovanie zástupcu zriaďovateľa za člena samosprávneho orgánu - rady školy

Čítať ďalej...

13