Letná tur. sezóna 2020 baner
KO PIC Harmonogram vývozu KO      RECYCLING Harmonogram vývozu separ. odpadu      InfoNávrh ZaD č.4 k ÚPN SÚ - Holíč COVID-19COVID - 19
Mesto Holíč oznamuje predĺženie prerokovávania Zmien a doplnkov č. 4 k Územného plánu mesta Holíč do 31.05.2020.
Zmeny a doplnky sú k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Holíči a webovej stránke www.holic.sk tu a na Okresnom úrade v Trnave, odbore výstavby a bytovej politiky.
Občania môžu svoje pripomienky predložiť písomne na adresu Mestský úrad, Bratislavská 5, 908 51 Holíč, alebo elektronicky na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. v termíne do 31.05.2020

 Mesto Holíč oznamuje, že od pondelka 25.5.2020 sa úradné hodiny Mestského úradu aj Mestskej knižnice vracajú do štandardného režimu - ich presný rozpis nájdete tu


Primátor mesta Holíč - rozhodnutie

transparentPrimátor mesta Holíč

ROZHODNUTIE

Vzhľadom na usmernenie Ústredného krízového štábu a súčasnú situáciu vo veci COVID-19, s okamžitou platnosťou až do odvolania:

Ruším:
-všetky športové, kultúrne a iné podujatia organizované alebo spoluorganizované mestom
a presúvam ich konanie na neurčito
-všetky výchovno-vzdelávacie a iné aktivity, podujatia v materských a základných školách,
školských zariadeniach a areáloch škôl

Uzatváram pre žiakov, klientov, rodičov a návštevníkov: Základnú umeleckú školu, Centrum
voľného času, Mestské múzeum, Mestskú knižnicu, športoviská, školské kluby, jedáleň,
stravovacie zariadenia, Relaxačné centrum - Saunový svet, Denné centrum Senior klub Holíč

Upravujem úradné hodiny na Mestskom úrade v Holíči nasledovne:

Čítať ďalej...

Oznam o preventívnom uzatvorení škôl a školských zariadení

InfoOznamujeme občanom, že z preventívnych dôvodov budú všetky školské zariadenia v meste Holíč od 10.3.2020 do 13.3.2020 uzatvorené. Uvedené sa týka taktiež Mestskej knižnice a Centra voľného času.

Voľba hlavného kontrolóra mesta Holíč

transparentMestské zastupiteľstvo v Holíči v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a uznesením MsZ č. 56/2020
zo dňa 05.03.2020
v y h l a s u j e
voľbu hlavného kontrolóra mesta Holíč
na deň 29. apríla 2020.
Kvalifikačné predpoklady:
• ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
• bezúhonnosť
• spôsobilosť na právne úkony

Náležitosti písomnej prihlášky kandidáta :

Čítať ďalej...

Úrad verejného zdravotníctva SR informuje

UVZ SRKomplexné a denne aktualizované informácie Úradu verejného zdravotníctva SR nájdete na adrese: www.uvzsr.sk.

Podrobný článok k aktuálnej téme COVID-19 nájdete tu.

Oznam pre poplatníkov MP za KO a DSO

InfoŽiadosti o zníženie alebo odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady a DSO za rok 2020 poplatníci môžu predkladať v období od apríla do konca roka 2020. Zodpovedná osoba - Mgr. Natália Šebestová.
V zmysle § 82 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(2) Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a predloží podklady, ktoré obec určila všeobecne záväzným nariadením, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období (kalendárny rok) sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.

Tlačivo „Žiadosť o zľavu/odpustenie z miestneho poplatku za komunálne odpady a DSO na rok 2020" bude prístupne od apríla 2020 na www.holic.sk.
 • titulka DSSV priebehu tretieho májového týždňa sa v Holíči uskutočnilo testovanie na ochorenie COVID-19. Testovaní boli klienti i zamestnanci Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb na Kátovskej ulici, v Senior dome Terézia a v Azylovom dome Emauzy, testovanie absolvovali tiež osoby v nocľahárni na Svätojánskej ulici. Výsledky vyšetrení boli vo všetkých prípadoch negatívne.

  Testovanie v zariadeniach sociálnych služieb
 • titulka archV prvý májový štvrtok sa v areáli Holíčskeho zámku uskutočnil ďalší archeologicko-geofyzikálny prieskum. V poradí druhý prieskum tohto druhu nadviazal na predošlé skúmanie z mája minulého roku, pri ktorom boli odhalené múry a piliere staré niekoľko storočí. Vznikla teória, že by mohlo ísť napríklad o konštrukciu bývalého padacieho mosta z vtedajšieho stredovekého hradu. Prieskum na overenie ďalších skutočností v súvislosti s podzemnými nálezmi vďaka finančnej podpore Mesta Holíč realizovala špeciálnymi prístrojmi dvojica odborníkov archeológov.

  Archeológovia opäť preskúmavali areál zámku
 • titulka majkaVýnimočné obdobie núdzového stavu a prijaté súvisiace opatrenia znemožňujú v súčasnosti usporiadanie akýchkoľvek verejných podujatí. V našom meste však i napriek tomu na ľudové zvyky a tradície nezabúdame. Hoci bez účasti návštevníkov a neodmysliteľnej dychovej hudby sme aj tohto roku postavili májku.
  Takmer dvadsaťmetrový strom s vyzdobeným vrcholom i okružím podmájky vztýčil v prvomájový predvečer na Námestí mieru vysokozdvižný žeriav.

  Centrum Holíča krášli vyzdobená májka
 • IMG-20200427-upr.WA0001Každoročne v poslednú aprílovú nedeľu sa slávi medzinárodný deň družobných miest v súlade s uznesením Celosvetovej federácie družobných miest, ktorá bola založená v roku 1957. Tento deň symbolizuje partnerské vzťahy, solidaritu a spoluprácu. Oslavy tohto dňa prispievajú k spoznávaniu života, kultúry a dejín iných miest a národov, podporujú vytváranie ešte pevnejších priateľských vzťahov medzi nimi.
  Pri tejto príležitosti sa 24. apríla uskutočnila medzinárodná videokonferencia medi niektorými slovenskými a ruskými mestami, ktorú zorganizovala riaditeľka Ruského centra vedy a kultúry (RCNK) v  Bratislave Inna Kuznecová. Medzi zúčastnenými boli aj predstavitelia Mesta Holíč, aj predstavitelia partnerského mesta Malojaroslavec.
  Po vrelom privítaní riaditeľkou RCNK účastníci sa dozvedeli o novinkách v priemyselnom centre Moskovského kraja RF v meste Dubna. Porozprávali o vzájomnej spolupráci, zaspomínali na jej začiatky, predstavili svoje plány. Jednou z tém rozhovoru bolo aj 75. výročie oslobodenia Európy od fašizmu. Prebrali súčasnú situáciu pandémie koronavírusu v obidvoch krajinách. Vyjadrili nádej na zlepšenie situácie, pokračovanie spolupráce a budúce osobné stretnutia.

  Online videokonferencia družobných miest
13