slovenskoSKMesto Holíč oznamuje, že rozhodnutia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady posiela právnickým osobám zapísaným v Obchodnom registri do ich elektronických schránok v elektronickej forme na www.slovensko.sk.

Mesto Holíč nenesie žiadnu zodpovednosť za to, že PO, ktorým Mesto Holíč zaslalo úradné rozhodnutie si neprevezmú úradný dokument.

MSSČK ďakuje...

Slovensky cerveny krizMiestny spolok Slovenského Červeného kríža v Holíči vyslovuje poďakovanie všetkým dobrovoľným darcom krvi, ktorí sa zúčastňovali odberov krvi počas celého roka 2017.
V tomto predvianočnom čase Vám prajeme veľa zdravia, šťastia, lásky, rodinnej pohody a pracovných úspechov.
Príjemné prežitie sviatkov vianočných a všetko len to najlepšie v Novom roku 2018.

Čítať ďalej...

Zberný dvor odpadov počas sviatkov

Info
Dňa 23.12.2017 - ZATVORENÉ
od 24.12.2017 do 26.12.2017 - ZATVORENÉ
od 27.12.2017 do 29.12.2017 - OTVORENÉ podľa bežných otváracích hodín
od 30.12.2017 do 01.01.2018 - ZATVORENÉ
od 02.01.2018 do 05.01.2018 - OTVORENÉ podľa bežných otváracích hodín
Dňa 06.01.2018 - ZATVORENÉ

Zasadnutie MsZ - 7.12.2017

transparentPRIMÁTOR MESTA HOLÍČ
z v o l á v a
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Holíči, ktoré sa
uskutoční dňa 07.12.2017 t. j. vo štvrtok o 14,00 hod.
v Kultúrno osvetovom centre v areáli Holíčskeho zámku .

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Interpelácie poslancov
4. Uskutočnenie X. – XI. zmeny rozpočtu r. 2017
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k X. – XI. zmene rozpočtu r. 2017
6. Návrh XII. zmeny rozpočtu r. 2017

Čítať ďalej...

Informácie o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2018

InfoV zmysle § 99a zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov upozorňujeme daňové subjekty na povinnosť podať príslušnému správcovi dane – Mestu Holíč priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje do 31. januára 2018.

Táto povinnosť sa vzťahuje len na daňovníka, ktorému vzniká alebo zaniká daňová povinnosť 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal alebo prestal byť vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností, ktoré sú predmetom dane alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru, ktorému prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane z dôvodu dovŕšenia veku alebo sa stal držiteľom preukazu FO s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý sa stal vlastníkom alebo držiteľom psa, začal prevádzkovať predajný automat alebo nevýherný hrací prístroj.

Čítať ďalej...

13