Mestské zastupiteľstvo - 5.2.2019

transparentM e s t o H o l í č
Bratislavská 5, 908 51 Holíč

P O Z V Á N K A

V zmysle § 13 ods. 4a) zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Holíči z v o l á v a m zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Holíči, ktoré sa uskutoční dňa 05.02.2019 (utorok) o 14,00 hod. v Kultúrno osvetovom centre v areáli Holíčskeho zámku.

Program:

Čítať ďalej...

Tvoríme kraj

InfoMáte nápad, ktorý by ste chceli zrealizovať v trnavskom kraji? Ste kolektív nadšencov, ktorí potrebujú pomoc s uskutočnením dobrých nápadov?

Práve teraz je tá chvíľa, kedy spolu tvoríme kraj.

Aj vy máte príležitosť zmeniť kraj či skrášliť komunitu v ktorej žijete. Zapojte sa do projektu Participatívneho rozpočtu Trnavskej župy (www.tvorimekraj.sk). Pre všetkých je to jedinečná príležitosť spolurozhodovať o prostriedkoch Trnavského samosprávneho kraja.

Svoj zámer môžete predložiť do 22.3.2019 prostredníctvom elektronického formulára na stránke tvorimekraj.egrant.sk.

Najbližšie stretnutia, kde sa dozviete ako uspieť, sa uskutočnia vždy o 17:00 hod. v týchto mestách a obciach:

Čítať ďalej...

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v

Slovensky cerveny krizMiestny spolok Slovenského Červeného kríža v Holíči a Hematologicko – transfuziologické oddelenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Skalici týmto vyslovujú poďakovanie všetkým dobrovoľným darcom krvi, ktorí sa dňa 14. januára 2019 zúčastnili spoločného odberu krvi.
Zároveň oznamujeme, že ďalší spoločný odber krvi sa uskutoční dňa 15. apríla 2019, o čom Vás budeme včas informovať.
Radi uvítame aj nových dobrovoľných darcov krvi.
Ešte raz ďakujeme a veríme, že prídete svoju krv darovať aj nabudúce.
Krv darovali:

Čítať ďalej...

Informácie o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2019

transparentV zmysle § 99a zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov upozorňujeme daňové subjekty na povinnosť podať príslušnému správcovi dane – Mestu Holíč priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje do 31. januára 2019.

Táto povinnosť sa vzťahuje len na daňovníka, ktorému vzniká alebo zaniká daňová povinnosť 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal alebo prestal byť vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností, ktoré sú predmetom dane alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru, ktorému prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane z dôvodu dovŕšenia veku alebo sa stal držiteľom preukazu FO s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý sa stal vlastníkom alebo držiteľom psa, začal prevádzkovať predajný automat alebo nevýherný hrací prístroj.

Daňový subjekt podáva priznanie na tlačive „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje". Uvedené tlačivo je k dispozícii na stránke www.holic.sk alebo si ho daňovníci môžu osobne vyzdvihnúť na Mestskom úrade v Holíči, na finančnom oddelení, ktoré sa nachádza v budove Mestskej polície.

Čítať ďalej...

Mesto Holíč úspešné s projektom „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Lúčky“

transparentKoncom mesiaca apríl 2017 podalo mesto Holíč v rámci výzvy s kódom: OPKZP-PO4-SC431-2017-19 žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia na projekt s názvom: Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Lúčky". Žiadosť bola v apríli 2018 mestu schválená a celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 1 102 156,77 EUR. Cieľom uvedeného projektu je najmä zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Lúčky realizáciou opatrení, ktoré vyplývajú z energetického auditu. Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity „Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy" a „Podporných aktivít projektu", ktoré budú zamerané na riadenie projektu a zabezpečenie informovania verejnosti o podpore jeho spolufinancovania z EŠIF a ŠR. Hlavným zámerom projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy MŠ Lúčky.

Čítať ďalej...

13