Letná tur. sezóna 2020 baner
KO PIC Harmonogram vývozu KO      RECYCLING Harmonogram vývozu separ. odpadu      InfoNávrh ZaD č.4 k ÚPN SÚ - Holíč COVID-19COVID - 19
Mesto Holíč oznamuje predĺženie prerokovávania Zmien a doplnkov č. 4 k Územného plánu mesta Holíč do 31.05.2020.
Zmeny a doplnky sú k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Holíči a webovej stránke www.holic.sk tu a na Okresnom úrade v Trnave, odbore výstavby a bytovej politiky.
Občania môžu svoje pripomienky predložiť písomne na adresu Mestský úrad, Bratislavská 5, 908 51 Holíč, alebo elektronicky na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. v termíne do 31.05.2020

 Mesto Holíč oznamuje, že od pondelka 25.5.2020 sa úradné hodiny Mestského úradu aj Mestskej knižnice vracajú do štandardného režimu - ich presný rozpis nájdete tu


Oznámenie o predĺžení funkčného obdobia hlavného kontrolóra

transparentM e s t o H o l í č
Bratislavská 5, 90851 Holíč

Dňa 9.4.2020 nadobudol účinnosť zákon č. 73/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19, kde došlo aj k zmene Zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zák. č. 369/1990 Zb.").

Podľa § 30f ods. 6 Zák. č. 369/1990 Zb. sa predlžuje funkčné obdobie súčasnej hlavnej kontrolórky Mesta Holíč na obdobie do 60 dní po ukončení mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

Podľa § 30f ods. 1 Zák. č. 369/1990 Zb. prestávajú dňom 9.4.2020 plynúť lehoty určené Mestským zastupiteľstvom v Holíči a súčasne sa odkladá vykonateľnosť uznesení Mestského zastupiteľstva v Holíči zo dňa 5.3.2020 :

Čítať ďalej...

MSSČK v Holíči RUŠÍ spoločný odber krvi

Slovensky cerveny krizMiestny spolok Slovenského Červeného kríža v Holíči a Hematologicko-transfúziologické oddelenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou Skalica týmto oznamujú všetkým dobrovoľným darcom krvi, že z dôvodu zabránenia šírenia nového koronavírusu COVID-19 sa RUŠÍ spoločný odber krvi, ktorý bol naplánovaný na deň 18. 05. 2020.
Krv môžete darovať jednotlivo každý týždeň v pondelok alebo v utorok. Pred odberom musí darca krvi kontaktovať transfúznu stanicu v Skalici a objednať sa na určitý dátum a čas.
Telefonický kontakt : 034/6969351
Po upokojení sa situácie Vás budeme včas informovať o ďalšom spoločnom odbere.

Obvodná poľovnícka komora Skalica oznamuje

logo SPK farVážení spoluobčania,
v súčasnosti sme sa stali všetci obeťou Pandémie nazývanej koronavírus.
Mnoho času strávime v izolácii v našich príbytkoch. Je však aj veľa takých, čo
majú radosť prechádzať sa vo voľnej prírode. Uvedomme si však, že tam nie
sme sami a preto sa chovajme ohľaduplne aj voči voľne žijúcej zveri. Obraciame
sa preto na Vás s prosbou o dodržiavanie určitých zásad a pravidiel:
 Práve v tomto jarnom období kladie divá zver mláďatá preto buďme
ohľaduplní a nenechávajme po sebe odpadky v lese a na poliach, lúkach
namiesto toho trávme dobrovoľnú karanténu ich zbieraním
- Do prírody nechodíme autom
- V lese sa správajme čo najtichšie
- Nedotýkajme sa nájdených mláďat
- Les sa snažme navštevovať medzi 8 až 18 hodinou
- Venčite svojich psíkov na vôdzke a nepúšťajte ich voľne po prírode.
Za rešpektovanie týchto pravidiel Vám úprimne ďakuje Obvodná
poľovnícka komora Skalica.

Čítať ďalej...

Úprava stránkových hodín OÚ Skalica

InfoOkresný úrad Skalica oznamuje, že v dňoch 8.4.2020 a 9.4.2020 sa rušia stránkové hodiny a zakazuje sa vtup verejnosti do priestorov úradu.

MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. má vyhlásenú výzvu pre podnikateľov:

logo partnerstvo m2Výzva na získanie nenávratného finančného príspevku pre podnikateľov z regiónu Horné Záhorie opatrenie A1 podpora podnikania a inovácií
(VÝZVA IROP-CLLD-T003-511-003)
Miestna akčná skupina Partnerstvo pre Horné Záhorie ( ďalej len MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie), so sídlom v Kopčanoch vyhlásila dňa 26.03.2020 výzvu pre podnikateľov - fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t.j.:
a) osoby zapísané v obchodnom registri,
b) osoby, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri a podnikajú na základe živnostenského
oprávnenia.

Oprávnené aktivity:
*obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest*nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej technológie a/alebo s poskytovaním nových služieb*podpora marketingových aktivít*podpora miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov*sieťovanie na úrovni miestnej ekonomiky a výmena skúseností.
Podpora je na všetky oblasti ekonomických činností na území MAS, s výnimkou ekonomických činností uvedených v prílohe s názvom: Špecifikácia rozsahu oprávnenej aktivity a oprávnených výdavkov.

Čítať ďalej...

 • titulka DSSV priebehu tretieho májového týždňa sa v Holíči uskutočnilo testovanie na ochorenie COVID-19. Testovaní boli klienti i zamestnanci Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb na Kátovskej ulici, v Senior dome Terézia a v Azylovom dome Emauzy, testovanie absolvovali tiež osoby v nocľahárni na Svätojánskej ulici. Výsledky vyšetrení boli vo všetkých prípadoch negatívne.

  Testovanie v zariadeniach sociálnych služieb
 • titulka archV prvý májový štvrtok sa v areáli Holíčskeho zámku uskutočnil ďalší archeologicko-geofyzikálny prieskum. V poradí druhý prieskum tohto druhu nadviazal na predošlé skúmanie z mája minulého roku, pri ktorom boli odhalené múry a piliere staré niekoľko storočí. Vznikla teória, že by mohlo ísť napríklad o konštrukciu bývalého padacieho mosta z vtedajšieho stredovekého hradu. Prieskum na overenie ďalších skutočností v súvislosti s podzemnými nálezmi vďaka finančnej podpore Mesta Holíč realizovala špeciálnymi prístrojmi dvojica odborníkov archeológov.

  Archeológovia opäť preskúmavali areál zámku
 • titulka majkaVýnimočné obdobie núdzového stavu a prijaté súvisiace opatrenia znemožňujú v súčasnosti usporiadanie akýchkoľvek verejných podujatí. V našom meste však i napriek tomu na ľudové zvyky a tradície nezabúdame. Hoci bez účasti návštevníkov a neodmysliteľnej dychovej hudby sme aj tohto roku postavili májku.
  Takmer dvadsaťmetrový strom s vyzdobeným vrcholom i okružím podmájky vztýčil v prvomájový predvečer na Námestí mieru vysokozdvižný žeriav.

  Centrum Holíča krášli vyzdobená májka
 • IMG-20200427-upr.WA0001Každoročne v poslednú aprílovú nedeľu sa slávi medzinárodný deň družobných miest v súlade s uznesením Celosvetovej federácie družobných miest, ktorá bola založená v roku 1957. Tento deň symbolizuje partnerské vzťahy, solidaritu a spoluprácu. Oslavy tohto dňa prispievajú k spoznávaniu života, kultúry a dejín iných miest a národov, podporujú vytváranie ešte pevnejších priateľských vzťahov medzi nimi.
  Pri tejto príležitosti sa 24. apríla uskutočnila medzinárodná videokonferencia medi niektorými slovenskými a ruskými mestami, ktorú zorganizovala riaditeľka Ruského centra vedy a kultúry (RCNK) v  Bratislave Inna Kuznecová. Medzi zúčastnenými boli aj predstavitelia Mesta Holíč, aj predstavitelia partnerského mesta Malojaroslavec.
  Po vrelom privítaní riaditeľkou RCNK účastníci sa dozvedeli o novinkách v priemyselnom centre Moskovského kraja RF v meste Dubna. Porozprávali o vzájomnej spolupráci, zaspomínali na jej začiatky, predstavili svoje plány. Jednou z tém rozhovoru bolo aj 75. výročie oslobodenia Európy od fašizmu. Prebrali súčasnú situáciu pandémie koronavírusu v obidvoch krajinách. Vyjadrili nádej na zlepšenie situácie, pokračovanie spolupráce a budúce osobné stretnutia.

  Online videokonferencia družobných miest
13