Zmena zberu triedeného odpadu v rodinných domoch| Rekonštrukcia "Kasína"-Relaxačné centrum | Letná turistická sezóna 2019

                                                                        UZAVIERKA TOP

Zasadnutie MsZ - 28.03.2019

InfoV zmysle § 13 ods. 4a) zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Holíči z v o l á v a m zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Holíči, ktoré sa uskutoční dňa 28.03.2019 , t.j. vo štvrtok o 14,00 hod. v Kultúrno osvetovom centre v areáli Holíčskeho zámku.

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Interpelácie
4. Záverečný účet Mesta Holíč za rok 2018
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu
6 . Návrh na schválenie poskytnutia dotácií z rozpočtových prostriedkov Mesta Holíč

Čítať ďalej...

V Holíči pribudne nové ihrisko podporené Úradom vlády SR

titulka ihriskoV mesiaci február 2018 mesto Holíč podalo žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 na projekt: „Detská zóna hier v meste Holíč", ktorého cieľom je výstavba detského ihriska v areáli štadióna TJ Iskra. Následne sme boli informovaný, že nám bola pridelená dotácia vo výške 8 500 €, pričom mesto Holíč sa na uvedenom projekte bude podieľať sumou 3 135 €. Po procese verejného obstarávania bola vybratá úspešná firma M.Cup Production s.r.o., Svätý Jur, ktorá vybuduje detské ihrisko pre deti vo veku od 3 do 12 rokov. Jedná sa o kombinovanú oceľovú zostavu, ktorá bude obsahovať rôzne edukačné a herné prvky. Po vybudovaní tohto ihriska sa vytvorí priestor pre zmysluplné trávenie voľno časových aktivít detí. Detské ihrisko bude verejne prístupné všetkým deťom mesta a aj širokému okoliu. Nové detské ihrisko do mesta prinesie radosť a šťastný džavot detí.

Čítať ďalej...

C.K. Holíčske centrum prijme upratovačku

InfoC.K. Holíčske centrum
Bratislavská 5, 908 51 Holíč
tel. 034/3210516, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
príjme do pracovného pomeru

Upratovačku

Požadované kvalifikačné predpoklady:
◘ stredoškolské bez maturity

Ďalšie požiadavky:
◘ občianska bezúhonnosť
◘ samostatnosť, flexibilita
◘ zodpovednosť

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti:
◘ stručný životopis,
◘ písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov

Informácie:
◘ miesto výkonu práce je Kongresovo – osvetové centrum (Tabačiareň)
◘ termínu nástupu do práce je možný hneď
◘ práca je na skrátený úväzok

Písomnú žiadosť môžete doručiť osobne, prípadne zaslať poštou na adresu C.K. Holíčske centrum, Bratislavská 5, 908 51 Holíč. Termín odovzdania žiadostí je do 22.3.2019.

Ing. Jana Jurkovičová
poverená riadením

Oznam pre poplatníkov MP za KO a DSO

InfoŽiadosti o zníženie alebo odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady a DSO za rok 2019 spolu s aktuálnymi potvrdeniami poplatníci môžu predkladať v období od apríla do konca roka 2019. Zodpovedná osoba - Mgr. Natália Šebestová.

V zmysle § 82 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

(2) Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a predloží podklady, ktoré obec určila všeobecne záväzným nariadením, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období (kalendárny rok) sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce.

Tlačivo „Žiadosť o zľavu/odpustenie z miestneho poplatku za komunálne odpady a DSO na rok 2019" bude prístupne od apríla 2019 na linku https://www.holic.sk/index.php/dokumenty-k-stiahnutiu/formulare-a-tlaciva/oddelenie-financne-tlaciva/viewcategory/4-oddelenie-financne

Zároveň upozorňujeme občanov, ktorí si menia adresu trvalého pobytu na ,,Holíč", že takáto zmena adresy neznamená zrušenie povinnosti hradiť miestny poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady. Miestny poplatok sa v zmysle zákona o miestnych daniach vyrubuje každej fyzickej osobe, ktorá má na území mesta trvalý pobyt.
13