Zasadnutie MsZ 13.9.2018

transparentPRIMÁTOR MESTA HOLÍČ
z v o l á v a
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Holíči, ktoré sa
uskutoční dňa 13.09.2018 t. j. vo štvrtok o 14,00 hod.
v Kultúrno osvetovom centre v areáli holíčskeho zámku .

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Interpelácie poslancov
4. Uskutočnenie V. zmeny rozpočtu r. 2018
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k V. zmene rozpočtu
6. Návrh VI. zmeny rozpočtu r. 2018
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k VI. zmene rozpočtu r. 2018
8. Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.06.2018
9. VZN o dodržiavaní všeobecnej čistoty a poriadku na území mesta Holíč
10. Dodatok č. 1 k VZN č. 94 Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Holíči
11. Dodatok č. 1 k VZN č. 95 o prenájme bytov v meste Holíč
12. Správa hlavnej kontrolórky o výsledkoch vykonaných kontrol za obdobie apríl až august
2018
13. Delegovanie zástupcu zriaďovateľa za člena samosprávneho orgánu - rady školy

Čítať ďalej...

Poďakovanie MSSČK

Slovensky cerveny krizMiestny spolok Slovenského Červeného kríža v Holíči a Hematologicko – transfuziologické oddelenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Skalici týmto vyslovujú poďakovanie všetkým dobrovoľným darcom krvi, ktorí sa dňa 10. septembra 2018 zúčastnili spoločného odberu krvi.
Zároveň oznamujeme, že ďalší spoločný odber krvi sa uskutoční dňa 14. januára 2019, o čom Vás budeme včas informovať.
Radi uvítame aj nových dobrovoľných darcov krvi.
Ešte raz ďakujeme a veríme, že prídete svoju krv darovať aj nabudúce.
Krv darovali:
Martin Trávniček, Petr Kapánek, Boris Mišičák, Tomáš Kubík, Jiřina Kubíková, Dávid Šrom, Eva Nečasová, Peter Gregor, Tomáš Gregor, Ivan Sebeš, Ladislav Okenica, Pavol Straka, Emil Potančok st., Tomáš Šara, Dušan Frndalovics Ing., Marián Pavelka st., Ján Staňka, Jana Ružičková, Martin Karas, Juraj Kříž, Tomáš Klein, Michaela Dvorská, Masaryková Jana Ing., Bimka Richard, Bimka David, Vojtek Matúš Ing., Trávničková Eva, Štepánik Silvester, Čermák Peter, Langer Ľubomír

Oznam MSSČK v Holíči

Slovensky cerveny krizMiestny spolok Slovenského Červeného kríža v Holíči a Hematologicko-transfúziologické oddelenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou Skalica týmto oznamujú všetkým dobrovoľným darcom krvi, že spoločný odber krvi sa

uskutoční dňa : 10. septembra 2018 t.j. v pondelok v Transfúznej stanici v Skalici.
Odchod autobusu : 7.30 hod.
Miesto odchodu : Zdravotné stredisko v Holíči, Domov dôchodcov v Holíči.

Tešíme sa na Vašu účasť, za ktorú Vám vopred ďakujeme a radi privítame aj nových dobrovoľných darcov krvi.

Rekonštrukcia cesty smer Hodonín

InfoMesto Holíč oznamuje občanom, že od pondelka 13. augusta 2018 až do 5. decembra 2018 bude prebiehať rekonštrukcia cesty I/51 od štátnej hranice s Českou republikou smerom do Hodonína.

Rekonštrukčné práce budú prebiehať na etapy :
- od 13. augusta 2018 do cca 21. septembra 2018 budú môcť prechádzať všetky vozidlá zo Slovenskej republiky do Českej republiky, pričom premávka bude riadená svetelnou signalizáciou.

- od 22. septembra 2018 až do 5. decembra 2018 bude obmedzenie pre vozidlá nad 3,5 t. Obchádzková trasa na Hodonín povedie pre tieto vozidlá z Holíča na Skalicu, cez Rohatec do Hodonína.

Vodiči budú upozornení dopravným značením - pred okružnými križovatkami budú umiestnené smerníky, vyznačujúce obchádzkovú trasu.

Za rešpektovanie vzniknutej situácie a pochopenie občanov vopred ďakujeme.
O prípadných zmenách Vás budeme včas informovať.
13