Mesto Holíč úspešné s projektom "Modrotlač – obnova tradície v cezhraničnom regióne"

transparentVo februári 2018 podalo mesto Holíč v rámci výzvy: 1/FMP/6c/I,N žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Fondu malých projektov programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika projekt s názvom: "Modrotlač – obnova tradície v cezhraničnom regióne". Projekt bol v auguste 2018 schválený a mestu Holíč boli schválené celkové oprávnené výdavky malého projektu vo výške 33 677,06 EUR (z toho výška NFP z EFRR predstavuje sumu 28 625,50 EUR, výška NFP zo ŠR tvorí sumu 3 367,70 EUR). Mesto Holíč sa bude na projekte podieľať sumou 1 683,86 EUR. Partnerom uvedeného projektu je Národní ústav lidové kultury sídliaci v Strážnici, ktorého hlavnou úlohou je vykonávanie výskumu kultúrneho dedičstva v odbore tradičnej a ľudovej kultúry, spracovávanie získaných dokladov, organizovanie folklórnych a vzdelávacích akcií a pod.

Čítať ďalej...

Voľby do samosprávy obcí - 10.11.2018 - VÝSLEDKY Holíč

transparent
Výsledky volieb do orgánov samosprávy Mesta Holíč konaných dňa 10.11.2018

Čítať ďalej...

Pre žiadateľov o dotáciu z rozpočtových prostriedkov mesta

InfoMesto Holíč touto cestou upozorňuje všetkých žiadateľov o dotáciu z rozpočtových prostriedkov mesta, ktorým boli v roku 2018 poskytnuté finančné prostriedky, na dodržanie termínu vyúčtovania použitých finančných prostriedkov. Upozorňujeme, že termín vyúčtovania je v zmysle uzatvorenej zmluvy do 30 kalendárnych dní po ich vyčerpaní a to aj v prípade čiastočného čerpania dotácie, najneskôr však do 31.12.2018.
Vyúčtovanie musí byť predložené na tlačive „ Zúčtovanie dotácie poskytnutej z rozpočtových prostriedkov mesta", ktoré tvorí prílohu č. 2 k VZN č. 35 o poskytovaní dotácií z rozpočtových prostriedkov mesta. Toto tlačivo je k dispozícii na internetovej stránke Mesta Holíč www.holic.sk alebo je možné si ho vyzdvihnúť osobne na finančnom oddelení u p. Biskupičovej. Súčasťou vyúčtovania sú kópie účtovných dokladov a dokumentácia preukazujúca, že prijímateľ umiestnil na viditeľnom mieste, spojeným s realizáciou zmluvy, erb Mesta Holíč a zverejnil informáciu, že predmet zmluvy bol spolufinancovaný z rozpočtových prostriedkov Mesta Holíč. Vyúčtovanie je možné doručiť osobne na finančné oddelenie, prípadne poštou na adresu:
Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč.

Čítať ďalej...

Zasadnutie MsZ v Holíči - 29.10.2018

transparentPRIMÁTOR MESTA HOLÍČ
z v o l á v a
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Holíči, ktoré sa
uskutoční dňa 29.10.2018 t. j. v pondelok o 15,00 hod.
v Kultúrno osvetovom centre v areáli holíčskeho zámku .

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Interpelácie poslancov
4. Konsolidovaná výročná správa za r. 2017
5. Uskutočnenie VII. zmeny rozpočtu r. 2018
6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k VII. zmene rozpočtu r. 2018

Čítať ďalej...

Príslušník mestskej polície

InfoM E S T O H O L Í Č

Bratislavská 5, 908 51 Holíč
tel. 034/3210511, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Primátor mesta PhDr. Zdenko Čambal vyhlasuje výberové konanie na obsadenie
pracovnej pozície
Príslušník mestskej polície
Požadované kvalifikačné predpoklady:
◘ stredoškolské vzdelanie s maturitou

Požadovaná kvalifikácia:
◘ vek 21 rokov a viac,
◘ občianska bezúhonnosť,
◘ vodičský preukaz skupiny B,
◘ zbrojný preukaz skupiny „B", resp. „C" vítaný,
◘ dobrý zdravotný stav, telesná a duševná spôsobilosť,
◘ základy práce s počítačom a schopnosť používať internet,
◘ dobré komunikačné schopnosti, flexibilita,
◘ znalosť cudzieho jazyka je vítaná.
◘ ponúkaná mzda: podľa Zákona § 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čítať ďalej...

13