Mestské zastupiteľstvo - 5.12.2019

transparentV zmysle § 13 ods. 4a) zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Holíči z v o l á v a m zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Holíči, ktoré sa uskutoční dňa 05.12.2019 , t.j. vo štvrtok o 14,00 hod. v Kultúrno osvetovom centre v areáli Holíčskeho zámku.

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Návrh VI. zmeny rozpočtu r. 2019
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozpočtu
5. Návrh na odsúhlasenie prijatia kontokorentného úveru
6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu prijatia kontokorentného úveru
7. Návrh VZN o dani z nehnuteľností
8. Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO
9. Návrh VZN o určení dotácie na žiaka pre rok 2020
10. Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj
11. Návrh VZN o podmienkach parkovania motorových vozidiel na území mesta Holíč

12. Kúpa bytového domu na ul. Hollého
13. Určenie výšky nájomného v 33 bytových jednotkách v bytovom dome s.č. 3549
na ul. Hollého
14. Návrh Programového rozpočtu Mesta Holíč na r. 2020-2022
15. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu
16. Plán kontrol hlavného kontrolóra na I. polrok 2020
17. Voľba člena DR SMM
18. Informácia o výsledku kontroly NKÚ
19. Žiadosť o NFP- Modernizácia verejnej správy IKT prostriedkami v meste Holíč"
20. Majetkové prevody
20/1.Vyhodnotenie OVS č. 41 a zmluvný prevod pozemku Ul. Márie Terézie, k. ú. Holíč
20/2. Zmluvný prevod spoluvlastníckeho podielu v pozemku za záhradami radových
zástavieb Ul. Márie Terézie k. ú. Holíč
20/3.Zmluvný prevod pozemku ul. Školská .k. ú. Holíč
20/4. Odňatie majetku zo správy C.K. Holíčske centrum
20/5.Zverenie majetku Mesta Holíč do správy ZŠ Školská 2, Holíč
20/6.Zverenie majetku Mesta Holíč do správy ZUŠ Bernolákova 3, Holíč
21. Návrh - Dodatok č. 2 k VZN Štatút mesta Holíč
22. Návrh - Dodatok č. 2 k VZN Rokovací poriadok MsZ Holíč
23. Štatút periodika Holíčan
24. Finančný plán Kasíno
25. Interpelácie
26. Rôzne
27. Diskusia
28. Záver

PhDr. Zdenko Čambal
primátor

WinRAR Dokumentácia
 • titulka vystavaselfieSlávnostnou vernisážou otvorili 10. júla v jednom zo zrekonštruovaných objektov zámku v Holíči výstavu fotografií.
  Ide o prvú spoločnú výstavu minuloročných jubilujúcich autorov Jozefa Čechvalu a Ľubomíra Tüköra.
  Návštevníci môžu obdivovať viac ako päťdesiat tematicky rôznorodo zameraných snímok, predstavujúcich súhrnnú tvorbu z obdobia štyroch desaťročí života dvoch výrazných osobností amatérskej fotografickej scény na Záhorí.
  Súčasne bola v rovnakých priestoroch otvorená aj expozícia pod názvom Svet sa mení. Tvorí ju niekoľko desiatok selfie fotografií, ktorých hlavný motív prezrádzajú podtituly výstavy nazvané Bez rúška ani na krok a Korona: Čo mi dala? Čo mi vzala? Viaceré dopĺňajú výroky, ktoré ich autori zaslali spolu so selfie snímkami a ktoré sú zároveň odpoveďou na druhý z podtitulov názvu výstavy.
  Obidve výstavy si môžu záujemcovia prísť prezrieť zdarma denne od 11. do 19. hodiny až do 31. augusta.

  Zámok patrí výstave fotografií a selfie snímok
 • titulka letoPod názvom ...Lebo leto ! sa uskutočnilo prvé zo série podujatí v rámci tohtoročného takzvaného Koronaleta v Holíči.
  V prvý júlový piatok patril areál zámku všetkým, ktorí sa chceli zabaviť a spríjemniť si prázdninový podvečer.
  Pre tých najmenších pripravili organizátori z Mesta Holíč a Centra voľného času rôzne hry a športové aktivity, vyšantiť sa mohli v nafukovacom hrade či na šmýkačkách a povoziť sa tiež na poníkovi. Nechýbalo občerstvenie napríklad v podobe sladkých waflí s rôznymi chuťovými variantmi.
  Účinkujúci z Divadla Kejkle sa postarali o ďalší program interaktívnym vystúpením so súťažami a pohybovými aktivitami.
  Súčasťou podujatia bola zbierka pre ťažko chorú Naďu Bellayovú, ktorej organizátorkami sú Zuzka Šimlingerová a Romana Svatíková. Kamaráti z folklórneho súboru Valša, kde Naďa predtým tancovala, v jednom zo stánkov ponúkli okrem originálneho trička s jej menom aj vlastné a ďalšie ručne zhotovené výrobky od lokálnych remeselníkov.
  K dobrej nálade i do tanca až do neskorého večera hrala a spievala skupina Los Brados z Malaciek.

  Začalo sa kultúrne leto
 • titulka cud26. júna sa v bastióne pri Zámockej vinárni konalo slávnostné podujatie. Mesto Holíč na ňom verejne vyjadrilo svoju vďaku a ocenilo dobrovoľníkov, jednotlivcov, predstaviteľov inštitúcií i podnikateľských subjektov, ktorí v čase tohtoročnej pandémie COVID-19 pomáhali mestu a Holíčanom v prvej línii.
  Po primátorovom príhovore a po vystúpení žiakov a pedagógov Základnej umeleckej školy si z rúk predstaviteľov mesta prevzala Čestné uznanie a vecný dar väčšina z 39 ocenených dobrovoľníkov.

  Čestné uznania dobrovoľníkom
 • titulku ihriskoMesto Holíč koncom minulého roka prostredníctvom spoločnosti SMM Holíč s. r. o. požiadalo o poskytnutie účelovej dotácie na vybudovanie futbalového ihriska s umelou trávou v areáli štadióna. Táto žiadosť nám bola schválená na základe uznesenia vlády SR č. 639/2019 a bola nám pridelená dotácia vo výške 550 000 eur.
  Futbalové ihrisko s umelou trávou by malo byť vybudované na ploche, kde sa momentálne nachádza tréningové ihrisko so škvarovým povrchom. Hracie rozmery ihriska budú 105 x 68 m. V rámci realizácie projektu ihriska bude vybudované aj osvetlenie hracej plochy a ochranné oplotenie.

  V meste pribudne futbalové ihrisko s umelou trávou
13