Mestské zastupiteľstvo - 5.12.2019

transparentV zmysle § 13 ods. 4a) zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Holíči z v o l á v a m zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Holíči, ktoré sa uskutoční dňa 05.12.2019 , t.j. vo štvrtok o 14,00 hod. v Kultúrno osvetovom centre v areáli Holíčskeho zámku.

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Návrh VI. zmeny rozpočtu r. 2019
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozpočtu
5. Návrh na odsúhlasenie prijatia kontokorentného úveru
6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu prijatia kontokorentného úveru
7. Návrh VZN o dani z nehnuteľností
8. Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO
9. Návrh VZN o určení dotácie na žiaka pre rok 2020
10. Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj
11. Návrh VZN o podmienkach parkovania motorových vozidiel na území mesta Holíč

12. Kúpa bytového domu na ul. Hollého
13. Určenie výšky nájomného v 33 bytových jednotkách v bytovom dome s.č. 3549
na ul. Hollého
14. Návrh Programového rozpočtu Mesta Holíč na r. 2020-2022
15. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu
16. Plán kontrol hlavného kontrolóra na I. polrok 2020
17. Voľba člena DR SMM
18. Informácia o výsledku kontroly NKÚ
19. Žiadosť o NFP- Modernizácia verejnej správy IKT prostriedkami v meste Holíč"
20. Majetkové prevody
20/1.Vyhodnotenie OVS č. 41 a zmluvný prevod pozemku Ul. Márie Terézie, k. ú. Holíč
20/2. Zmluvný prevod spoluvlastníckeho podielu v pozemku za záhradami radových
zástavieb Ul. Márie Terézie k. ú. Holíč
20/3.Zmluvný prevod pozemku ul. Školská .k. ú. Holíč
20/4. Odňatie majetku zo správy C.K. Holíčske centrum
20/5.Zverenie majetku Mesta Holíč do správy ZŠ Školská 2, Holíč
20/6.Zverenie majetku Mesta Holíč do správy ZUŠ Bernolákova 3, Holíč
21. Návrh - Dodatok č. 2 k VZN Štatút mesta Holíč
22. Návrh - Dodatok č. 2 k VZN Rokovací poriadok MsZ Holíč
23. Štatút periodika Holíčan
24. Finančný plán Kasíno
25. Interpelácie
26. Rôzne
27. Diskusia
28. Záver

PhDr. Zdenko Čambal
primátor

WinRAR Dokumentácia
 • titulka ochranarikMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo v tomto roku ďalší ročník výtvarnej súťaže nazvanej Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany. Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení autorom najlepších prác sa uskutočnilo 2. decembra v Kultúrno-osvetovom centre Holíčskeho zámku.

  Výtvarná súťaž Ochranárik
 • titulka pesnickyDopoludnie pri pesničkách, hudbe i tanci prežívali 20. novembra klienti zariadení sociálnych služieb Trnavského samosprávneho kraja. Podobne ako po minulé roky aj toto priateľské stretnutie pripravil holíčsky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých.
  V programe sa predstavili prijímatelia sociálnych služieb z Holíča a ďalších siedmich zariadení v rámci kraja.
  Vo svojich vystúpeniach rozozneli sálu populárnymi pesničkami spred niekoľkých desaťročí, ale i súčasnými hitmi známymi z rozhlasu či televízie. Príjemným prekvapením boli melódie skladieb starých majstrov, ktoré prišla zaspievať členka Slovenskej filharmónie a držiteľka ocenenia Zlatá nota, Holíčanka Alena Trnková.

  Stretnutie pri česko-slovenských pesničkách
 • titulka bubnovacka19. november je vyhlásený za Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí. 20. novembra si svet pripomína 30. výročie od prijatia Dohovoru o právach dieťaťa. Pri príležitosti týchto významných dní sa na Slovensku už po šiesty raz uskutočnilo podujatie s cieľom poukázať na práva detí.
  Pod názvom Bubnovačka sa 19. novembra konala aj na Holíčskom zámku.

  Bubnovačka poukázala na práva detí
 • titulka prednaskaProblematika a perspektívy investičnej spolupráce medzi Ruskom a krajinami Vyšehradskej štvorky. To bol názov prednášky, ktorá sa 14. novembra uskutočnila v Kultúrno-osvetovom centre.
  Na danú tému prišla porozprávať Anna Četveriková z Národného výskumného ústavu svetovej ekonomiky a medzinárodných vzťahov J. M. Primakova Ruskej akadémie vied.
  V ďalšej časti programu si prítomní mohli prostredníctvom správcu Pravoslávnej cirkevnej obce v Holíči Jakuba Jacečka vypočuť zaujímavé rozprávanie z putovania po Svätej Rusi.

  Odborná prednáška i beseda o Svätej Rusi
13