SR ZNAK Voľby do NRSR 2020             KO PIC Harmonogram vývozu KO            RECYCLING Harmonogram vývozu separ. odpadu                

Mestské zastupiteľstvo - 5.12.2019

transparentV zmysle § 13 ods. 4a) zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Holíči z v o l á v a m zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Holíči, ktoré sa uskutoční dňa 05.12.2019 , t.j. vo štvrtok o 14,00 hod. v Kultúrno osvetovom centre v areáli Holíčskeho zámku.

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Návrh VI. zmeny rozpočtu r. 2019
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozpočtu
5. Návrh na odsúhlasenie prijatia kontokorentného úveru
6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu prijatia kontokorentného úveru
7. Návrh VZN o dani z nehnuteľností
8. Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO
9. Návrh VZN o určení dotácie na žiaka pre rok 2020
10. Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj
11. Návrh VZN o podmienkach parkovania motorových vozidiel na území mesta Holíč

12. Kúpa bytového domu na ul. Hollého
13. Určenie výšky nájomného v 33 bytových jednotkách v bytovom dome s.č. 3549
na ul. Hollého
14. Návrh Programového rozpočtu Mesta Holíč na r. 2020-2022
15. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu
16. Plán kontrol hlavného kontrolóra na I. polrok 2020
17. Voľba člena DR SMM
18. Informácia o výsledku kontroly NKÚ
19. Žiadosť o NFP- Modernizácia verejnej správy IKT prostriedkami v meste Holíč"
20. Majetkové prevody
20/1.Vyhodnotenie OVS č. 41 a zmluvný prevod pozemku Ul. Márie Terézie, k. ú. Holíč
20/2. Zmluvný prevod spoluvlastníckeho podielu v pozemku za záhradami radových
zástavieb Ul. Márie Terézie k. ú. Holíč
20/3.Zmluvný prevod pozemku ul. Školská .k. ú. Holíč
20/4. Odňatie majetku zo správy C.K. Holíčske centrum
20/5.Zverenie majetku Mesta Holíč do správy ZŠ Školská 2, Holíč
20/6.Zverenie majetku Mesta Holíč do správy ZUŠ Bernolákova 3, Holíč
21. Návrh - Dodatok č. 2 k VZN Štatút mesta Holíč
22. Návrh - Dodatok č. 2 k VZN Rokovací poriadok MsZ Holíč
23. Štatút periodika Holíčan
24. Finančný plán Kasíno
25. Interpelácie
26. Rôzne
27. Diskusia
28. Záver

PhDr. Zdenko Čambal
primátor

WinRAR Dokumentácia
 • titulka plesV piatok 17. januára si na svoje prišli milovníci plesov a dobrej zábavy. Mesto Holíč pripravilo v priestoroch Kultúrno-osvetového centra už IV. ročník Tereziánskeho bálu.
  Slávnostným večerom sprevádzal od moderátorského mikrofónu
  Peter Makranský, známy predovšetkým z televíznych seriálov i z účinkovania v muzikáloch. V kultúrnom programe predviedli choreografie plné temperamentných rytmov španielskeho flamenca tanečníčky umeleckého súboru Andalucia, o malé prekvapenie sa postaral kúzelník Talostan so svojou šou.
  K dobrej nálade, do tanca i na počúvanie, prišiel zahrať a zaspievať i tohto roku TIP TOP Band Erika Rangla, milovníkov ľudových pesničiek potešila Myjavská cimbalovka.
  Okrem osemdesiatich priamych výhier sa na pódiu žrebovaním tomboly rozhodlo o výhercoch ďalších desiatich hlavných cien. Majiteľa prvej ceny potešil cestovný zájazd podľa vlastného výberu, ktorý venovalo Mesto Holíč a holíčska CK Jana travel.

  Na tradičnom Tereziánskom bále
 • titulka riadit15. januára sa v pracovni primátora uskutočnilo tradičné novoročné stretnutie vedenia samosprávy s riaditeľmi škôl a predstaviteľmi oddelení školstva mestského úradu.
  V príhovore primátor poďakoval za doterajšie aktivity, snahu o neustále skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, za dosiahnuté výsledky a úspechy, ktorými aj prostredníctvom svojich žiakov reprezentujú školu i naše mesto.
  V novoročnom prípitku zaželal prítomným veľa zdravia a úspechov i pozitívnej energie v ich neľahkej práci i v náročnom poslaní.

  Novoročné stretnutie so zástupcami holíčskeho školstva
 • titulka jds13. januára sa v holíčskom Klube seniorov konalo jedno z pravidelných zasadaní okresného predsedníctva JDS.
  Okrem primátora prijali pozvanie aj seniorskí športovci, ktorí reprezentovali okres Skalica na minuloročných celoslovenských športových hrách i Župnej olympiáde. Ďakovný list, ktorý udelila OO JDS pätnástim úspešným jednotlivcom, si z rúk okresného predsedu prevzali aj traja holíčski seniori, Rudolf Roučka, Jozef Madák a Dominik Vépy.

  Ocenenia seniorským športovcom
 • titulka novyrokV prvý januárový podvečer sa v areáli Holíčskeho zámku zišli účastníci mestských novoročných osláv.
  Organizátori vítali prvých návštevníkov už od sedemnástej hodiny, kedy sa začal oficiálny program. Deti sa mohli zabaviť pri diskohrách a rôznych súťažiach. Neskôr medzi ne zavítal pirát Jack Sparrow, s ktorým si mohli tí najmenší užiť chvíle pri spoločnom šantení.
  V ponuke bolo i občerstvenie, novoročná kapustnica a ako novinka varená šošovica. Výťažok z dobrovoľného príspevku venuje samospráva na pomoc rodinám z výbuchom zničenej bytovky v Prešove.
  Krátko pred pol ôsmou prišiel odovzdať Holíčanom pozdravy a novoročné priania primátor i jeho zástupkyňa. Po prípitku a doznení slovenskej štátnej hymny si mohli návštevníci vychutnať slávnostný ohňostroj sprevádzaný hudbou.

  Oslávili sme príchod nového roka
13