Letná tur. sezóna 2020 baner
KO PIC Harmonogram vývozu KO      RECYCLING Harmonogram vývozu separ. odpadu      InfoNávrh ZaD č.4 k ÚPN SÚ - Holíč COVID-19COVID - 19
Mesto Holíč oznamuje predĺženie prerokovávania Zmien a doplnkov č. 4 k Územného plánu mesta Holíč do 31.05.2020.
Zmeny a doplnky sú k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Holíči a webovej stránke www.holic.sk tu a na Okresnom úrade v Trnave, odbore výstavby a bytovej politiky.
Občania môžu svoje pripomienky predložiť písomne na adresu Mestský úrad, Bratislavská 5, 908 51 Holíč, alebo elektronicky na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. v termíne do 31.05.2020

 Mesto Holíč oznamuje, že od pondelka 25.5.2020 sa úradné hodiny Mestského úradu aj Mestskej knižnice vracajú do štandardného režimu - ich presný rozpis nájdete tu


MsZ - 30.10.2019

transparentM e s t o H o l í č
Bratislavská 5, 908 51 Holíč

P O Z V Á N K A

V zmysle § 13 ods. 4a) zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Holíči z v o l á v a m zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Holíči, ktoré sa uskutoční dňa 30.10.2019 , t.j. v stredu o 14,00 hod. v Kultúrno osvetovom centre v areáli Holíčskeho zámku.

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Uskutočnenie IV. zmeny rozpočtu Mesta Holíč r. 2019
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k IV. zmene rozpočtu r. 2019
5. Návrh V. zmeny rozpočtu r. 2019
6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu V. zmeny rozpočtu r. 2019

7. Zvýšenie ZI SMM Holíč, s. r.o.
8. Konsolidovaná výročná správa Mesta Holíč za rok 2018
9. Monitorovacia správa o plnení Programového rozpočtu Mesta Holíč k 30.06.2019
10. Správa hlavnej kontrolórky o výsledkoch vykonaných kontrol za obdobie jún až
október 2019
11.Žiadosti o NFP
11/1.Žiadosť o poskytnutie grantu na projekt „Obnovené kultúrne dedičstvo ako
odkaz pre budúce generácie".
11/2.Žiadosť o NFP na projekt „Vybudovanie a rekonštrukcia miestnych pozemných
komunikácií v meste Holíč za účelom zlepšenia dostupnosti služieb pre
obyvateľov MRK".
12.Majetkové prevody
12/1.Vyhodnotenie OVS č. 38, 39, 40 a zmluvný prevod pozemkov Ul. Márie Terézie
k. ú. Holíč
12/2.Zmluvný prevod pozemku Lidl SR, v.o.s., k. ú. Holíč
12/3.Zmluvný prevod pozemku ul. Školská .k. ú. Holíč
12/4.Zmluvný prevod pozemku ul. M. Nešpora, k.ú.Holíč
12/5.Zmluvný prevod pozemkov ul. Rodinné domky, Vrádištská a .Gagarinova, k. ú.
Holíč
12/6.Zmluvný prevod pozemkov pod stavbami garáží ul. Kollárova v k.ú.
Holíč
12/7.Zmluvný prevod spoluvlastníckych podielov v pozemkoch pod bytovými
domami s.č.1672 ul. SNP a s.č. 1536 ul. D. Rapanta, k. ú. Holíč
12/8.Zverenie majetku Mesta Holíč do správy CVČ
13. VZN o zrušení VZN č. 69 Štatút mesta Holíč
14. Štatút mesta Holíč
15.VZN o zrušení VZN č. 94 Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva
16.Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva
17.Štatút mesačníka Holíčan
18. Interpelácie
19. Rôzne
20. Diskusia
21. Záver

PhDr. Zdenko Čambal, v.r.
primátor

winzip 180X180Dokumentácia
 • titulka DSSV priebehu tretieho májového týždňa sa v Holíči uskutočnilo testovanie na ochorenie COVID-19. Testovaní boli klienti i zamestnanci Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb na Kátovskej ulici, v Senior dome Terézia a v Azylovom dome Emauzy, testovanie absolvovali tiež osoby v nocľahárni na Svätojánskej ulici. Výsledky vyšetrení boli vo všetkých prípadoch negatívne.

  Testovanie v zariadeniach sociálnych služieb
 • titulka archV prvý májový štvrtok sa v areáli Holíčskeho zámku uskutočnil ďalší archeologicko-geofyzikálny prieskum. V poradí druhý prieskum tohto druhu nadviazal na predošlé skúmanie z mája minulého roku, pri ktorom boli odhalené múry a piliere staré niekoľko storočí. Vznikla teória, že by mohlo ísť napríklad o konštrukciu bývalého padacieho mosta z vtedajšieho stredovekého hradu. Prieskum na overenie ďalších skutočností v súvislosti s podzemnými nálezmi vďaka finančnej podpore Mesta Holíč realizovala špeciálnymi prístrojmi dvojica odborníkov archeológov.

  Archeológovia opäť preskúmavali areál zámku
 • titulka majkaVýnimočné obdobie núdzového stavu a prijaté súvisiace opatrenia znemožňujú v súčasnosti usporiadanie akýchkoľvek verejných podujatí. V našom meste však i napriek tomu na ľudové zvyky a tradície nezabúdame. Hoci bez účasti návštevníkov a neodmysliteľnej dychovej hudby sme aj tohto roku postavili májku.
  Takmer dvadsaťmetrový strom s vyzdobeným vrcholom i okružím podmájky vztýčil v prvomájový predvečer na Námestí mieru vysokozdvižný žeriav.

  Centrum Holíča krášli vyzdobená májka
 • IMG-20200427-upr.WA0001Každoročne v poslednú aprílovú nedeľu sa slávi medzinárodný deň družobných miest v súlade s uznesením Celosvetovej federácie družobných miest, ktorá bola založená v roku 1957. Tento deň symbolizuje partnerské vzťahy, solidaritu a spoluprácu. Oslavy tohto dňa prispievajú k spoznávaniu života, kultúry a dejín iných miest a národov, podporujú vytváranie ešte pevnejších priateľských vzťahov medzi nimi.
  Pri tejto príležitosti sa 24. apríla uskutočnila medzinárodná videokonferencia medi niektorými slovenskými a ruskými mestami, ktorú zorganizovala riaditeľka Ruského centra vedy a kultúry (RCNK) v  Bratislave Inna Kuznecová. Medzi zúčastnenými boli aj predstavitelia Mesta Holíč, aj predstavitelia partnerského mesta Malojaroslavec.
  Po vrelom privítaní riaditeľkou RCNK účastníci sa dozvedeli o novinkách v priemyselnom centre Moskovského kraja RF v meste Dubna. Porozprávali o vzájomnej spolupráci, zaspomínali na jej začiatky, predstavili svoje plány. Jednou z tém rozhovoru bolo aj 75. výročie oslobodenia Európy od fašizmu. Prebrali súčasnú situáciu pandémie koronavírusu v obidvoch krajinách. Vyjadrili nádej na zlepšenie situácie, pokračovanie spolupráce a budúce osobné stretnutia.

  Online videokonferencia družobných miest
13