MsZ - 30.10.2019

transparentM e s t o H o l í č
Bratislavská 5, 908 51 Holíč

P O Z V Á N K A

V zmysle § 13 ods. 4a) zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Holíči z v o l á v a m zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Holíči, ktoré sa uskutoční dňa 30.10.2019 , t.j. v stredu o 14,00 hod. v Kultúrno osvetovom centre v areáli Holíčskeho zámku.

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Uskutočnenie IV. zmeny rozpočtu Mesta Holíč r. 2019
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k IV. zmene rozpočtu r. 2019
5. Návrh V. zmeny rozpočtu r. 2019
6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu V. zmeny rozpočtu r. 2019

7. Zvýšenie ZI SMM Holíč, s. r.o.
8. Konsolidovaná výročná správa Mesta Holíč za rok 2018
9. Monitorovacia správa o plnení Programového rozpočtu Mesta Holíč k 30.06.2019
10. Správa hlavnej kontrolórky o výsledkoch vykonaných kontrol za obdobie jún až
október 2019
11.Žiadosti o NFP
11/1.Žiadosť o poskytnutie grantu na projekt „Obnovené kultúrne dedičstvo ako
odkaz pre budúce generácie".
11/2.Žiadosť o NFP na projekt „Vybudovanie a rekonštrukcia miestnych pozemných
komunikácií v meste Holíč za účelom zlepšenia dostupnosti služieb pre
obyvateľov MRK".
12.Majetkové prevody
12/1.Vyhodnotenie OVS č. 38, 39, 40 a zmluvný prevod pozemkov Ul. Márie Terézie
k. ú. Holíč
12/2.Zmluvný prevod pozemku Lidl SR, v.o.s., k. ú. Holíč
12/3.Zmluvný prevod pozemku ul. Školská .k. ú. Holíč
12/4.Zmluvný prevod pozemku ul. M. Nešpora, k.ú.Holíč
12/5.Zmluvný prevod pozemkov ul. Rodinné domky, Vrádištská a .Gagarinova, k. ú.
Holíč
12/6.Zmluvný prevod pozemkov pod stavbami garáží ul. Kollárova v k.ú.
Holíč
12/7.Zmluvný prevod spoluvlastníckych podielov v pozemkoch pod bytovými
domami s.č.1672 ul. SNP a s.č. 1536 ul. D. Rapanta, k. ú. Holíč
12/8.Zverenie majetku Mesta Holíč do správy CVČ
13. VZN o zrušení VZN č. 69 Štatút mesta Holíč
14. Štatút mesta Holíč
15.VZN o zrušení VZN č. 94 Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva
16.Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva
17.Štatút mesačníka Holíčan
18. Interpelácie
19. Rôzne
20. Diskusia
21. Záver

PhDr. Zdenko Čambal, v.r.
primátor

winzip 180X180Dokumentácia
 • titulka ochranarikMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo v tomto roku ďalší ročník výtvarnej súťaže nazvanej Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany. Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení autorom najlepších prác sa uskutočnilo 2. decembra v Kultúrno-osvetovom centre Holíčskeho zámku.

  Výtvarná súťaž Ochranárik
 • titulka pesnickyDopoludnie pri pesničkách, hudbe i tanci prežívali 20. novembra klienti zariadení sociálnych služieb Trnavského samosprávneho kraja. Podobne ako po minulé roky aj toto priateľské stretnutie pripravil holíčsky Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých.
  V programe sa predstavili prijímatelia sociálnych služieb z Holíča a ďalších siedmich zariadení v rámci kraja.
  Vo svojich vystúpeniach rozozneli sálu populárnymi pesničkami spred niekoľkých desaťročí, ale i súčasnými hitmi známymi z rozhlasu či televízie. Príjemným prekvapením boli melódie skladieb starých majstrov, ktoré prišla zaspievať členka Slovenskej filharmónie a držiteľka ocenenia Zlatá nota, Holíčanka Alena Trnková.

  Stretnutie pri česko-slovenských pesničkách
 • titulka bubnovacka19. november je vyhlásený za Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí. 20. novembra si svet pripomína 30. výročie od prijatia Dohovoru o právach dieťaťa. Pri príležitosti týchto významných dní sa na Slovensku už po šiesty raz uskutočnilo podujatie s cieľom poukázať na práva detí.
  Pod názvom Bubnovačka sa 19. novembra konala aj na Holíčskom zámku.

  Bubnovačka poukázala na práva detí
 • titulka prednaskaProblematika a perspektívy investičnej spolupráce medzi Ruskom a krajinami Vyšehradskej štvorky. To bol názov prednášky, ktorá sa 14. novembra uskutočnila v Kultúrno-osvetovom centre.
  Na danú tému prišla porozprávať Anna Četveriková z Národného výskumného ústavu svetovej ekonomiky a medzinárodných vzťahov J. M. Primakova Ruskej akadémie vied.
  V ďalšej časti programu si prítomní mohli prostredníctvom správcu Pravoslávnej cirkevnej obce v Holíči Jakuba Jacečka vypočuť zaujímavé rozprávanie z putovania po Svätej Rusi.

  Odborná prednáška i beseda o Svätej Rusi
13